edellinen luku, Ensimmäinen aikakirja


Pappien palveluryhmät

1 Myös Aaronin jälkeläiset jakautuivat osastoihin.

Aaronin pojat olivat Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar. 2 Nadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä. Koska heillä ei ollut poikia, papeiksi tulivat Eleasar ja Itamar. 3 Yhdessä Eleasarin sukuun kuuluvan Sadokin ja Itamarin sukuun kuuluvan Ahimelekin kanssa Daavid jakoi Aaronin jälkeläiset osastoihin palvelusvuoroja varten. 4 Koska Eleasarilla oli miespuolisia jälkeläisiä enemmän kuin Itamarilla, jako toimitettiin siten, että Eleasarin jälkeläisistä tuli sukujen päämiehiä kuusitoista ja Itamarin jälkeläisistä kahdeksan. 5 Jako toimitettiin arvalla. Pyhäkön päämiehiä ja jumalanpalvelusta johtavia pappeja oli näet sekä Eleasarin että Itamarin jälkeläisten joukossa.

6 Leeviläinen kirjuri Semaja, Netanelin poika, kirjoitti heidän nimensä muistiin kuninkaan, ruhtinaiden, pappi Sadokin, Ahimelekin, Abjatarin pojan, sekä pappien ja leeviläisten sukujen päämiesten läsnä ollessa. Arvalla valittiin vuorotellen kaksi Eleasarin ja yksi Itamarin suvuista.

7 Ensimmäinen arpa osui Jehojaribille, toinen Jedajalle, 8 kolmas Harimille, neljäs Seorimille, 9 viides Malkialle, kuudes Miaminille, 10 seitsemäs Kosille, kahdeksas Abialle, 11 yhdeksäs Jesualle, kymmenes Sekanjalle, 12 yhdestoista Eljasibille, kahdestoista Jakimille, 13 kolmastoista Huppalle, neljästoista Jesebabille, 14 viidestoista Bilgalle, kuudestoista Immerille, 15 seitsemästoista Hesirille, kahdeksastoista Pissesille, 16 yhdeksästoista Petahjalle, kahdeskymmenes Hesekielille, 17 kahdeskymmenesyhdes Jakinille, kahdeskymmeneskahdes Gamulille, 18 kahdeskymmeneskolmas Delajalle ja kahdeskymmenesneljäs Maasjalle. 19 Tässä järjestyksessä he menevät kukin vuorollaan Herran temppeliin hoitamaan tehtäviään niiden ohjeiden mukaisesti, jotka heidän esi-isänsä Aaron on Herran, Israelin Jumalan, käskystä antanut.

20 Muut leeviläiset olivat seuraavat: Amramin poika oli Subael, Subaelin poika oli Jehdeja. 21 Rehabjan poika oli Jissia, päämies. 22 Jisharin poika oli Selomot, Selomotin poika oli Jahat. 23 Hebronin pojista ensimmäinen oli Jeria, toinen Amarja, kolmas Jahasiel, neljäs Jekameam. 24 Ussielin poika oli Miika, Miikan poika oli Samir. 25 Miikan veli oli Jissia, Jissian poika oli Sakarja. 26 Merarin poikia olivat Mahli ja Musi, ja myös Jaasia oli hänen poikansa. 27 Merarin pojan Jaasian poikia olivat Soham, Sakkur ja Ibri. 28 Mahlin poika oli Eleasar, jolla ei ollut poikia. 29 Kisin poika oli Jerahmel. 30 Musin pojat olivat Mahli, Eder ja Jerimot.

Tässä olivat leeviläiset suvuittain. 31 Niin kuin veljensä, Aaronin jälkeläiset, hekin -- päämiehet samoin kuin heidän nuoremmat veljensä -- heittivät arpaa kuningas Daavidin ja Sadokin ja Ahimelekin sekä pappien ja leeviläisten sukukuntien päämiesten läsnä ollessa.


seuraava luku
24:2
3. Moos. 10:1,2
24:3
1. Aik. 18:16
24:10
Luuk. 1:5
24:31
1. Aik. 25:8, 26:13