edellinen luku, Ensimmäinen aikakirja


Portinvartijat

1 Portinvartijoiden osastot olivat seuraavat:

Korahin suvusta oli Meselemja, Koren poika, Asafin jälkeläisiä. 2 Meselemjan pojat: esikoinen oli Sakarja, toinen Jediael, kolmas Sebadja, neljäs Jatniel, 3 viides Elam, kuudes Johanan, seitsemäs Eljoenai. 4 Obed-Edomin pojat: esikoinen oli Semaja, toinen Josabad, kolmas Joah, neljäs Sakar, viides Netanel, 5 kuudes Ammiel, seitsemäs Isaskar, kahdeksas Peulletai. Näin Jumala oli häntä siunannut. 6 Hänen pojalleen Semajalle syntyi poikia, joista tuli sukunsa johtajia, sillä he olivat pystyviä miehiä. 7 Semajan pojat olivat Otni, Rafael, Obed, Elsabad ja hänen veljensä Elihu ja Semakja, pystyviä miehiä. 8 Obed-Edomin poikia ja heidän poikiaan ja veljiään oli yhteensä kuusikymmentäkaksi, ja he kaikki olivat pystyviä ja työssään tarmokkaita miehiä. 9 Meselemjan poikia ja veljiä, pystyviä miehiä, oli kahdeksantoista. 10 Myös Hosalla, joka oli Merarin jälkeläisiä, oli poikia. Simri oli päämies; vaikka hän ei ollut esikoinen, hänen isänsä oli asettanut hänet päämieheksi. 11 Toinen oli Hilkia, kolmas Tebalja, neljäs Sakarja. Kaikkiaan Hosan poikia ja veljiä oli kolmetoista.

12 Näiden portinvartijoiden osastoille oli tehtävät jaettu miesluvun mukaan. Vartijoiden tehtävänä oli palvella veljiensä tavoin Herran temppelissä. 13 He arpoivat keskenään portit, ja pienet ja suuret suvut olivat tässä tasaveroisia. 14 Itäinen portti tuli Selemjan osalle. Sitten heitettiin arpaa hänen pojalleen Sakarjalle, joka oli taitava neuvonantaja, ja hänen osalleen tuli pohjoinen portti. 15 Obed- Edomille tuli eteläinen portti ja hänen pojilleen varastohuone. 16 Suppimille ja Hosalle tuli läntinen portti ja Salleketportti, jonka kohdalta tie nousee rinnettä ylös.

Vartiotehtävät jaettiin näin: 17 itäpuolella oli joka päivä kuusi miestä, pohjoispuolella joka päivä neljä, eteläpuolella neljä ja kummankin varastohuoneen kohdalla kaksi miestä. 18 Länsipuolella oli tien kohdalla neljä miestä ja Parbarissa kaksi. 19 Nämä olivat Korahin ja Merarin sukuihin kuuluvien portinvartijoiden osastot.

Aarrekammioiden vartijat

20 Muutamia näiden leeviläisten veljiä oli asetettu vartioimaan temppelin aarteita ja pyhiä lahjoja. 21 Gersonin sukuun kuuluvan Laedanin jälkeläisistä olivat Jehielin pojat Laedanin sukuhaaran päämiehiä. 22 Heistä kaksi, Setam ja hänen veljensä Joel, oli asetettu vartioimaan Herran temppelin aarteita. 23 Muut aarteiden vartijat kuuluivat Amramin, Jisharin, Hebronin ja Ussielin sukuihin.

24 Aarteiden vartijoiden päällikkönä oli Sebuel, Mooseksen pojan Gersomin jälkeläinen. 25 Gersomin veljen Elieserin poika oli Rehabja, tämän poika Jesaja, tämän Joram, tämän Sikri, tämän Selomot. 26 Selomot oli veljineen asetettu vartioimaan niitä pyhiä aarteita, jotka kuningas Daavid, sukujen päämiehet sekä tuhannen- ja sadanpäälliköt ja muut sotaväen päälliköt olivat pyhittäneet Jumalalle. 27 Ne olivat sotasaalista, jonka he olivat pyhittäneet Herran temppeliä varten. 28 Myös kaikki, mitä profeetta Samuel sekä Saul, Kisin poika, Abner, Nerin poika, ja Joab, Serujan poika, olivat Herralle pyhittäneet, oli Selomotin ja hänen veljiensä valvonnassa.

Leeviläisten muita tehtäviä

29 Jisharin sukuun kuuluvan Kenanjan ja hänen poikiensa tehtäväksi annettiin toimia maallisissa asioissa israelilaisten virkamiehinä ja tuomareina. 30 Hebronin sukuun kuuluva Hasabja ja hänen sukunsa miehet, tuhatseitsemänsataa pystyvää miestä, asetettiin hoitamaan sekä uskonnollisia että kuninkaan hallintoon kuuluvia asioita Jordanin länsipuolella asuvien israelilaisten keskuudessa. 31 Hebronin sukuun kuuluva Jeria oli hebronilaisten päämies. Daavidin neljäntenäkymmenentenä hallitusvuotena heidät tutkittiin sukuluetteloiden mukaan, ja ilmeni, että Gileadin Jaeserissa oli joukko pystyviä tämän suvun miehiä. 32 Kuningas Daavid asetti Jerian ja hänen sukunsa miehet, kaksituhattaseitsemänsataa pystyvää miestä, sukuhaarojensa päämiehiä kaikki, hoitamaan sekä uskonnollisia että kuninkaan hallintoon kuuluvia asioita Ruubenin ja Gadin heimon ja itäisten manasselaisten alueella.


seuraava luku
26:13
1. Aik. 24:31, 25:8
26:18
2. Kun. 23:11
26:22
1. Aik. 23:8
26:24
1. Aik. 23:16
26:25
1. Aik. 24:21,22
26:27
4. Moos. 31:25-54