edellinen luku, Ensimmäinen aikakirja


1 Kun Daavid oli tullut vanhaksi ja saanut elämästä kyllänsä, hän määräsi poikansa Salomon Israelin kuninkaaksi.

Leeviläiset ja heidän tehtävänsä

2 Daavid kutsui koolle kaikki Israelin johtomiehet sekä papit ja leeviläiset. 3 Leeviläiset laskettiin, kolmikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat, ja heidän lukumääränsä oli kolmekymmentäkahdeksantuhatta miestä. 4 Heistä määrättiin kaksikymmentäneljätuhatta hoitamaan tehtäviä Herran temppelissä, kuusituhatta kirjureiksi ja tuomareiksi, 5 neljätuhatta portinvartijoiksi ja neljätuhatta ylistämään Herraa soittimilla, jotka Daavid oli tätä varten teettänyt.

6 Daavid jakoi leeviläiset kolmeen osastoon Leevin poikien Gersonin, Kehatin ja Merarin mukaan.

7 Gersonin pojat olivat Laedan ja Simei. 8 Laedanilla oli kolme poikaa, Jehiel, joka oli päämies, Setam ja Joel. 9 Simeillä oli kolme poikaa, Selomit, Hasiel ja Haran, jotka olivat Laedanista polveutuvien sukujen päämiehiä. 10 Simein pojat olivat Jahat, Sisa, Jeus ja Beria. Nämä olivat Simein neljä poikaa. 11 Jahat oli päämies ja Sisa hänestä seuraava. Koska Jeusilla ja Berialla oli vain muutama poika, heidät luettiin yhdeksi suvuksi, yhdeksi palveluryhmäksi.

12 Kehatilla oli neljä poikaa, Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. 13 Amramin pojat olivat Aaron ja Mooses. Aaron ja hänen jälkeläisensä määrättiin ikuisiksi ajoiksi toimittamaan kaikkein pyhintä palvelusta, suorittamaan suitsutusuhrit Herran edessä, palvelemaan häntä ja siunaamaan kansaa hänen nimessään. 14 -- 15 Mooseksen, Jumalan miehen, pojat olivat Gersom ja Elieser; heidät luettiin leeviläisiin. 16 Gersomin poika oli Subael, päämies. 17 Elieserin poika oli Rehabja, päämies. Elieserillä ei ollut muita poikia, mutta Rehabjalla oli hyvin monta poikaa. 18 Jisharin poika oli Selomit, päämies. 19 Hebronin pojista Jeria oli päämies, toinen oli Amarja, kolmas Jahasiel ja neljäs Jekameam. 20 Ussielin pojat olivat Miika, joka oli päämies, ja toinen poika Jissia.

21 Merarin pojat olivat Mahli ja Musi, ja Mahlin pojat olivat Eleasar ja Kis. 22 Kun Eleasar kuoli, hän ei jättänyt jälkeensä poikia. Hänellä oli vain tyttäriä, jotka Kisin pojat, heidän serkkunsa, ottivat vaimoikseen. 23 Musilla oli kolme poikaa, Mahli, Eder ja Jeremot.

24 Tämä luettelo saatiin Leevin jälkeläisistä, suvuista ja sukujen päämiehistä, kun heidät laskettiin mies mieheltä. Heidän tehtävänään oli toimittaa palvelusta Herran temppelissä siitä lähtien kun he olivat täyttäneet kaksikymmentä vuotta.

25 Daavid sanoi: "Herra, Israelin Jumala, on antanut kansalleen turvallisen asuinsijan, ja hän on ikiajoiksi asettunut asumaan Jerusalemiin. 26 Enää ei leeviläisten tarvitse kantaa pyhäkkötelttaa ja kaikkia välineitä, joita palveluksessa käytetään." 27 Siksi Daavid antoi määräyksen, miten kaikkien kaksikymmenvuotiaiden ja sitä vanhempien leeviläisten palvelustehtävät oli järjestettävä. 28 Heidän tehtävänään oli avustaa Aaronin jälkeläisiä näiden palvellessa Herran temppelissä, huolehtia esipihoista ja sivuhuoneista, pitää kaikki pyhät esineet puhtaina, auttaa temppelipalveluksessa 29 ja huolehtia uhrileivistä, ruokauhriin tarvittavista jauhoista, happamattomista leivistä, paistolevystä ja taikinaseoksesta sekä kaikista tilavuus- ja pituusmitoista. 30 Aamuin ja illoin heidän oli oltava kiittämässä ja ylistämässä Herraa, 31 ja heidän tuli aina olla mukana uhraamassa Herralle uhreja sapatinpäivinä, uudenkuun päivinä ja muiden juhlien aikana. Heitä tuli silloin olla Herran edessä aina säädetyn suuruinen joukko. 32 Näin heidän oli huolehdittava pyhäkköteltasta ja pyhäköstä ja avustettava veljiään, Aaronin jälkeläisiä, kun nämä toimittivat palvelusta Herran temppelissä.


seuraava luku
23:1
1. Kun. 1:39
23:4
5. Moos. 16:18
23:5
2. Aik. 29:25
23:6
1. Moos. 46:11; 1. Aik. 6:1
23:7
2. Moos. 6:17; 4. Moos. 3:18; 1. Aik. 6:2
23:12
1. Aik. 24:20-30
23:13
1. Aik. 24:20-30, 2. Moos. 6:20 | 4. Moos. 6:23
23:14
1. Aik. 24:20-30
23:15
1. Aik. 24:20-30, 2. Moos. 2:22, 18:3,4
23:16
1. Aik. 24:20-30
23:17
1. Aik. 24:20-30
23:18
1. Aik. 24:20-30
23:19
1. Aik. 24:20-30, 1. Aik. 24:23
23:20
1. Aik. 24:20-30
23:21
1. Aik. 24:20-30
23:22
1. Aik. 24:20-30
23:23
1. Aik. 24:20-30
23:24
2. Aik. 31:17; Esra 3:8
23:25
1. Aik. 22:18
23:32
4. Moos. 18:3