edellinen luku, Ensimmäinen aikakirja


Benjaminin jälkeläiset

1 Benjaminille syntyi esikoisena Bela, toinen poika oli Asbel, kolmas Ahrah, 2 neljäs Noha ja viides Rafa. 3 Belan pojat olivat Addar, Gera, Abihud, 4 Abisua, Naaman, Ahoah, 5 Gera, Sefufan ja Huram. 6 Ehudin pojat, jotka olivat Gebassa asuneiden sukujen päämiehiä ja joutuivat siirtymään Manahatiin, 7 olivat Naaman, Ahia ja Gera. Gera vei heidät Manahatiin; hänelle syntyivät Ussa ja Ahihud.

8 Sen jälkeen, kun Saharaim oli lähettänyt pois vaimonsa Husimin ja Baaran, 9 hänen vaimonsa Hodes synnytti hänelle Moabin maassa Jobabin, Sibjan, Mesan, Malkamin, 10 Jeusin, Sakejan ja Mirman. Näistä hänen pojistaan tuli sukujensa päämiehiä. 11 Husim oli synnyttänyt hänelle Abitubin ja Elpaalin. 12 Elpaalin pojat olivat Eber, Miseam ja Semed, joka rakensi Onon ja Lodin sekä sitä ympäröivät kylät. 13 Beria ja Sema olivat Aijalonissa asuvien sukujen päämiehiä. He karkottivat Gatista sen asukkaat. 14 Ahjo, Sasak, Jeremot, 15 Sebadja, Arad, Eder, 16 Mikael, Jispa ja Joha olivat Berian poikia. 17 Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber, 18 Jismerai, Jislia ja Jobab olivat Elpaalin poikia.

19 Jakim, Sikri, Sabdi, 20 Elienai, Silletai, Eliel, 21 Adaja, Beraja ja Simrat olivat Simein poikia. 22 Jispan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Sikri, Hanan, 24 Hananja, Elam, Antotia, 25 Jifdeja ja Penuel olivat Sasakin poikia. 26 Samserai, Seharja, Atalja, 27 Jaaresja, Elia ja Sikri olivat Jerohamin poikia. 28 Nämä olivat sukujen päämiehet suvuittain lueteltuina. He asuivat Jerusalemissa.

29 Gibeonin perustaja Jeiel asui Gibeonissa. Hänen vaimonsa oli nimeltään Maaka, 30 ja hänen poikansa olivat Abdon, esikoinen, Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 31 Gedor, Ahjo, Seker ja Miklot. 32 Miklotille syntyi Sima. Veljiensä lailla hekin asuivat Jerusalemissa.

33 Nerille syntyi Kis ja Kisille Saul. Saulille syntyivät Jonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. 34 Jonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika. 35 Miikan pojat olivat Piton, Melek, Taarea ja Ahas. 36 Ahasille syntyi Joadda, Joaddalle Alemet, Asmavet ja Simri. Simrille syntyi Mosa, 37 Mosalle Binea. Tämän poika oli Rafa, Rafan poika oli Eleasa ja tämän poika Asel. 38 Aselilla oli kuusi poikaa. He olivat nimeltään Asrikam, Bokeru, Jismael, Searja, Obadja ja Hanan; nämä kaikki olivat Aselin poikia. 39 Hänen veljensä Esekin esikoinen oli Ulam, toinen poika oli Jeus ja kolmas Elifelet. 40 Ulamin pojat olivat mahtavia ja rohkeita jousimiehiä, ja heillä oli runsaasti poikia ja pojanpoikia, kaikkiaan sataviisikymmentä.

Kaikki nämä olivat Benjaminin jälkeläisiä.


seuraava luku
8:1
1. Moos. 46:21; 4. Moos. 26:38,39; 1. Aik. 7:6
8:2
1. Moos. 46:21; 4. Moos. 26:38,39; 1. Aik. 7:6
8:29
1. Aik. 9:35-44
8:30
1. Aik. 9:35-44
8:31
1. Aik. 9:35-44
8:32
1. Aik. 9:35-44
8:33
1. Aik. 9:35-44, 1. Sam. 9:1,2, 14:49, 18:17,20, 31:2
8:34
1. Aik. 9:35-44, 2. Sam. 4:4, 9:12
8:35
1. Aik. 9:35-44
8:36
1. Aik. 9:35-44
8:37
1. Aik. 9:35-44
8:38
1. Aik. 9:35-44
8:39
1. Aik. 9:35-44
8:40
1. Aik. 9:35-44, Tuom. 20:16