edellinen luku, Neljäs Mooseksen kirja


Uusi väenlasku

25:19Kun vitsaus oli mennyt ohi, 26:1Herra sanoi Moosekselle ja pappi Eleasarille, Aaronin pojalle: 2 "Laskekaa suvuittain Israelin kaikki kaksikymmentä vuotta täyttäneet sotakelpoiset miehet." 3 Mooses ja pappi Eleasar puhuivat israelilaisille Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa. 4 Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti he määräsivät laskettaviksi kaikki kaksikymmentä vuotta täyttäneet miehet.

Egyptistä lähteneet israelilaiset olivat heimoittain ja suvuittain lueteltuina nämä:

5 Ruubenin, Israelin esikoisen, jälkeläiset olivat Henok ja hänen sukunsa, Pallu ja hänen sukunsa, 6 Hesron ja hänen sukunsa sekä Karmi ja hänen sukunsa. 7 Nämä olivat ruubenilaissuvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 43 730.

8 Pallun jälkeläiset olivat Eliab 9 sekä Eliabin pojat Nemuel, Datan ja Abiram. Datan ja Abiram olivat ne kansan edusmiehet, jotka yhdessä Korahin joukon kanssa nousivat Herraa vastaan uhmaamalla Moosesta ja Aaronia. 10 Mutta maa repesi heidän altaan ja nieli sekä heidät että Korahin, ja samalla tuhoutuivat heidän kannattajansa, kun tuli poltti kaksisataaviisikymmentä miestä. Näin heistä tuli varoittava esimerkki. 11 Korahin pojat eivät kuitenkaan kuolleet.

12 Simeonin jälkeläiset olivat Nemuel ja hänen sukunsa, Jamin ja hänen sukunsa, Jakin ja hänen sukunsa, 13 Serah ja hänen sukunsa sekä Saul ja hänen sukunsa. 14 Nämä olivat simeonilaissuvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 22 200.

15 Gadin jälkeläiset olivat Sefon ja hänen sukunsa, Haggi ja hänen sukunsa, Suni ja hänen sukunsa, 16 Osni ja hänen sukunsa, Eri ja hänen sukunsa, 17 Arod ja hänen sukunsa sekä Areli ja hänen sukunsa. 18 Nämä olivat Gadin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 40 500.

19 Juudan jälkeläiset olivat Er ja Onan, jotka kuolivat lapsettomina Kanaaninmaassa. 20 Juudan muut jälkeläiset olivat Sela ja hänen sukunsa, Peres ja hänen sukunsa sekä Serah ja hänen sukunsa. 21 Peresin jälkeläiset olivat Hesron ja hänen sukunsa sekä Hamul ja hänen sukunsa. 22 Nämä olivat Juudan suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 76 500.

23 Isaskarin jälkeläiset olivat Tola ja hänen sukunsa, Puva ja hänen sukunsa, 24 Jasub ja hänen sukunsa sekä Simron ja hänen sukunsa. 25 Nämä olivat Isaskarin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 64 300.

26 Sebulonin jälkeläiset olivat Sered ja hänen sukunsa, Elon ja hänen sukunsa sekä Jahleel ja hänen sukunsa. 27 Nämä olivat sebulonilaissuvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 60 500.

28 Joosefin jälkeläisiä olivat hänen poikansa Manasse ja Efraim sekä heidän sukunsa. 29 Manassen jälkeläisiä olivat Makir ja hänen sukunsa. Makirille syntyi Gilead, josta polveutui gileadilaisten suku. 30 Gileadin jälkeläisiä olivat Ieser ja hänen sukunsa, Helek ja hänen sukunsa, 31 Asriel ja hänen sukunsa, Sekem ja hänen sukunsa, 32 Semida ja hänen sukunsa sekä Hefer ja hänen sukunsa. 33 Selofhadilla, Heferin pojalla, oli ainoastaan tyttäriä; näiden nimet olivat Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. 34 Nämä olivat Manassen suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 52 700. 35 Efraimin jälkeläiset olivat Sutelah ja hänen sukunsa, Beker ja hänen sukunsa sekä Tahan ja hänen sukunsa. 36 Sutelahin jälkeläisiä olivat Eran ja hänen sukunsa. 37 Nämä olivat Efraimin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 32 500. Tässä olivat Joosefin jälkeläiset suvuittain lueteltuina.

38 Benjaminin jälkeläiset olivat Bela ja hänen sukunsa, Asbel ja hänen sukunsa, Ahiram ja hänen sukunsa, 39 Sefufam ja hänen sukunsa sekä Hufam ja hänen sukunsa. 40 Belan jälkeläisiä olivat Ard ja Naaman sekä heidän sukunsa. 41 Nämä olivat Benjaminin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 45 600.

42 Danin jälkeläisiä olivat Suham ja hänen sukunsa; nämä olivat Danin suvut. 43 Suhamin suvuissa oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 64 400.

44 Asserin jälkeläiset olivat Jimna ja hänen sukunsa, Jisvi ja hänen sukunsa sekä Beria ja hänen sukunsa. 45 Berian jälkeläisiä olivat Heber ja Malkiel sekä heidän sukunsa. 46 Asserilla oli myös tytär, jonka nimi oli Serah. 47 Nämä olivat Asserin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 53 400.

48 Naftalin jälkeläiset olivat Jahseel ja hänen sukunsa, Guni ja hänen sukunsa, 49 Jeser ja hänen sukunsa sekä Sillem ja hänen sukunsa. 50 Nämä olivat Naftalin jälkeläiset suvuittain lueteltuina; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 45 400.

51 Väenlaskussa tarkastettuja israelilaisia oli kaikkiaan 601 730.

52 Herra sanoi Moosekselle: 53 "Maa on jaettava näille heimoille perintöomaisuudeksi kunkin heimon väkiluvun mukaisesti. 54 Mitä suurempi heimo on luvultaan, sitä enemmän maata sinun on sille annettava. Kunkin heimon tulee saada maata tarkastettujen ja sukuluetteloon merkittyjen miesten lukumäärän mukaisesti. 55 Maa on jaettava arpomalla, ja sitä tulee antaa kullekin suvulle sen oman heimon alueelta. 56 Niin suurten kuin pientenkin heimojen keskuudessa maa jaettakoon arpomalla."

57 Leevin jälkeläiset, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin, olivat Gerson ja hänen sukunsa, Kehat ja hänen sukunsa sekä Merari ja hänen sukunsa. 58 Leeviläissukuja olivat myös Libnin, Hebronin, Mahlin, Musin ja Korahin suvut. Kehatille syntyi Amram; 59 Amramin vaimo oli Jokebed, joka oli syntynyt Leeville Egyptissä. Jokebed synnytti Aaronin ja Mooseksen sekä heidän sisarensa Mirjamin. 60 Aaronille syntyivät Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar, 61 mutta Nadab ja Abihu kuolivat tuodessaan väärin tehtyä tulta Herran eteen. 62 Laskettuja ja muistiin merkittyjä yli kuukauden ikäisiä miespuolisia leeviläisiä oli 23 000. Heitä ei tarkastettu eikä laskettu muiden israelilaisten mukana, sillä he eivät saaneet itselleen maata perintöomaisuudeksi kuten muut israelilaiset.

63 Nämä olivat ne israelilaiset, jotka Mooses ja pappi Eleasar laskivat ja merkitsivät sukuluetteloihin, kun he toimittivat väenlaskun Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa. 64 Tässä joukossa ei ollut enää ainoatakaan niistä israelilaisista, jotka Mooses ja Aaron olivat laskeneet ja merkinneet sukuluetteloihin Siinain autiomaassa toimittamassaan väenlaskussa. 65 Olihan Herra sanonut, että he kuolisivat autiomaassa ja että heistä jäisivät eloon vain Kaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nunin poika.


seuraava luku
26:2
4. Moos. 1:2
26:9
4. Moos. 16:1,2
26:10
4. Moos. 16:32,33+ | 4. Moos. 16:35
26:19
1. Moos. 38:7,10, 46:12
26:29
Joos. 17:1
26:33
4. Moos. 27:1, 32:2; Joos. 17:3
26:51
2. Moos. 12:37; 4. Moos. 2:32
26:54
4. Moos. 33:54
26:57
2. Moos. 6:16; 4. Moos. 3:17
26:59
2. Moos. 6:20
26:61
3. Moos. 10:1,2
26:64
4. Moos. 1:18
26:65
4. Moos. 14:23,24