edellinen luku, Ensimmäinen aikakirja


1 Näin on koko Israel lueteltu suvuittain, ja nimet on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan.

Jerusalemin asukkaat

Juudan asukkaat oli luopumuksensa vuoksi viety Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. 2 Ensimmäisessä joukossa, joka palasi oman maansa kaupunkeihin, oli pappeja, leeviläisiä, temppelipalvelijoita ja muita israelilaisia.

3 Jerusalemissa asui väkeä Juudan, Benjaminin, Efraimin ja Manassen heimoista. 4 Juudan heimoa oli Utai, Ammihudin poika; hänen isoisänsä oli Omri, tämän isä Imri, tämän Bani, joka oli Juudan pojan Peresin jälkeläisiä. 5 Samaan heimoon kuului myös selalainen Asaja, isänsä esikoinen, ja hänen poikansa 6 sekä sarahilainen Jeuel. Juudan heimoa oli kaikkiaan kuusisataayhdeksänkymmentä miestä.

7 Benjaminin heimoa olivat Sallu, jonka isä oli Mesullam, Hassenuan pojan Hodavjan poika, 8 Jibneja, Jerohamin poika, Ela, Mikrin pojan Ussin poika, ja Mesullam, jonka isä oli Sefatja, Jibnian pojan Reuelin poika; 9 heidän sukuaan oli sukuluetteloiden mukaan kaikkiaan yhdeksänsataaviisikymmentäkuusi miestä. Kaikki nämä olivat sukujensa päämiehiä.

10 Pappeja olivat Jedaja, Jojarib, Jakin 11 ja Asarja, Hilkian poika, Jumalan temppelin esimies; hänen isoisänsä oli Mesullam, tämän isä Sadok, tämän Merajot, tämän Ahitub. 12 Pappeja olivat edelleen Adaja, Jerohamin poika, jonka isoisä oli Pashur, Malkian poika, sekä Maesai, Adielin poika; hänen isoisänsä oli Jahsera, tämän isä Mesullam, tämän Mesillemit, tämän Immer. 13 Lisäksi tulivat ne heidän sukulaisensa, jotka olivat sukujensa päämiehiä. Yhteensä heitä oli tuhat seitsemänsataakuusikymmentä miestä, kaikki kelvollisia suorittamaan palvelusta Jumalan temppelissä.

14 Leeviläisiä olivat Semaja, Hassubin poika, Merarin jälkeläisiin kuuluvan Hasabjan pojan Asrikamin pojanpoika, 15 Bakbakkar, Heres, Galal ja Mattanja, Miikan poika, Asafin pojan Sikrin pojanpoika, 16 sitten Obadja, Semajan poika, Jedutunin pojan Galalin pojanpoika, sekä Berekja, Asan poika, netofalaisten kylissä asuneen Elkanan pojanpoika.

17 Portteja vartioivat Sallum, Akkub, Talmon ja Ahiman sekä heidän sukunsa. Heidän päämiehenään oli Sallum, 18 ja heidän vartiopaikkansa oli kuten ennenkin itäpuolella, Kuninkaanportilla. Aikoinaan he vartioivat leeviläisten leiriä. 19 Pyhäkköteltan kynnyksenvartijoina palvelivat Sallum, Koren poika, Korahin pojan Ebjasafin pojanpoika, ja hänen sukuunsa kuuluvat korahilaiset. Heidän isänsä vartioivat aikoinaan Herran leirin sisäänkäyntiä, 20 ja Pinehas, Eleasarin poika, oli silloin näiden johtajana, ja Herra oli hänen kanssaan. 21 Sakarja, Meselemjan poika, oli pyhäkköteltan ovenvartijana. 22 Kynnyksenvartijoiksi valittuja oli kaikkiaan kaksisataakaksitoista, ja heidät on merkitty sukuluetteloihin kyliensä mukaan. Daavid ja Samuel, näkijä, olivat uskoneet heille tämän tehtävän, 23 ja niin he ja heidän jälkeläisensä huolehtivat pyhäkköteltan ja Herran temppelin porttien vartioinnista. 24 Heidät oli sijoitettu kaikkien neljän ilmansuunnan -- idän, lännen, pohjoisen ja etelän -- puoleisille porteille, 25 ja heidän sukunsa miesten piti tulla kylistään aina määräaikana seitsemäksi päiväksi heidän avukseen.

26 Neljä ylintä portinvartijaa, jotka olivat leeviläisiä, hoitivat tehtäväänsä pysyvästi. He huolehtivat myös Jumalan temppelin sivuhuoneista ja aarrekammioista. 27 He viettivät yönsä temppelin läheisyydessä, koska heidän tehtävänään oli sen vartiointi ja ovien avaaminen joka aamu. 28 Muutamat porttien vartijoista huolehtivat jumalanpalveluksessa tarvittavista esineistä, ja aina kun he toivat esineet tai veivät ne pois, he laskivat niiden lukumäärän. 29 Toiset oli määrätty hoitamaan näitä esineitä ja pyhäkön koko kalustoa sekä pitämään huolta vehnäjauhoista, viinistä, öljystä ja suitsutus- ja hajuaineista. 30 Muutamat pappissukuun kuuluvat sekoittivat ja valmistivat hajusteita. 31 Leeviläiselle Mattitjalle, Korahin sukuun kuuluvan Sallumin esikoiselle, oli uskottu ruokauhriin käytettävien kakkujen valmistaminen, 32 ja muutamat leeviläisen Kehatin suvun miehet huolehtivat uhrileivistä, jotka joka sapatti pantiin pyhäkön pöydälle.

33 Temppelilaulajat, jotka olivat leeviläisten sukujen päämiehiä, asuivat temppelin sivuhuoneissa ja olivat vapaat muista töistä, koska jumalanpalvelus oli öin ja päivin heidän tehtävänään.

34 Nämä olivat leeviläisten sukujen päämiehet, kaikki päämiehet sukuluetteloiden mukaan lueteltuina. He asuivat Jerusalemissa.

35 Gibeonin perustaja Jeiel asui Gibeonissa. Hänen vaimonsa oli nimeltään Maaka, 36 ja hänen poikansa olivat Abdon, esikoinen, Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Ahjo, Sakarja ja Miklot. 38 Miklotille syntyi Simam. Nämä asuivat perheineen Jerusalemissa. 39 Nerille syntyi Kis, Kisille Saul, ja Saulille syntyivät Jonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. 40 Jonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika. 41 Miikan pojat olivat Piton, Melek, Tahrea ja Ahas. 42 Ahasille syntyi Jaera, Jaeralle Alemet, Asmavet ja Simri. Simrille syntyi Mosa, 43 Mosalle Binea. Tämän poika oli Refaja, Refajan poika oli Eleasa ja Eleasan poika Asel. 44 Aselilla oli kuusi poikaa: Asrikam, Bokeru, Jismael, Searja, Obadja ja Hanan. Nämä olivat Aselin pojat.


seuraava luku
9:1
2. Sam. 24:9 | 2. Kun. 24:14, 25:21
9:2
Neh. 11:1,2
9:3
Neh. 11:1,2, Neh. 11:4-9
9:4
Neh. 11:4-9
9:5
Neh. 11:4-9
9:6
Neh. 11:4-9
9:7
Neh. 11:4-9
9:8
Neh. 11:4-9
9:9
Neh. 11:4-9
9:10
Neh. 11:10-14
9:11
Neh. 11:10-14, 1. Aik. 5:38,39
9:12
Neh. 11:10-14
9:13
Neh. 11:10-14
9:14
Neh. 11:15-18
9:15
Neh. 11:15-18
9:16
Neh. 11:15-18
9:17
Neh. 11:19
9:18
Neh. 11:19
9:19
Neh. 11:19
9:20
Neh. 11:19
9:21
Neh. 11:19
9:22
Neh. 11:19, 1. Sam. 9:9
9:23
Neh. 11:19
9:24
Neh. 11:19
9:25
Neh. 11:19
9:26
Neh. 11:19
9:30
2. Moos. 30:25
9:32
2. Moos. 25:30
9:35
1. Aik. 8:29-40
9:36
1. Aik. 8:29-40
9:37
1. Aik. 8:29-40
9:38
1. Aik. 8:29-40
9:39
1. Aik. 8:29-40
9:40
1. Aik. 8:29-40
9:41
1. Aik. 8:29-40
9:42
1. Aik. 8:29-40
9:43
1. Aik. 8:29-40
9:44
1. Aik. 8:29-40