edellinen luku, Nehemian kirja


Pappien ja leeviläisten sukuluettelot

1 Seuraavassa luetellaan ne papit ja leeviläiset, jotka olivat tulleet pakkosiirtolaisuudesta Serubbabelin, Sealtielin pojan, ja Jesuan kanssa:

Seraja, Jeremia, Esra, 2 Amarja, Malluk, Hattus, 3 Sekanja, Rehum, Meremot, 4 Iddo, Ginneton, Abia, 5 Mijamin, Maadja, Bilga, 6 Semaja, Jojarib, Jedaja, 7 Sallu, Amok, Hilkia ja Jedaja. Nämä olivat Jesuan aikana pappisveljiensä päämiehiä.

8 Leeviläisiä olivat: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Juuda ja Mattanja, joka yhdessä veljiensä kanssa johti ylistyslaulua, 9 sekä Bakbukja ja Unni, joista kumpikin johti sukunsa miehistä koostuvaa kuoroa.

10 Jesualle syntyi Jojakim, Jojakimille Eljasib, Eljasibille Jojada, 11 Jojadalle Jonatan, Jonatanille Jaddua.

12 Jojakimin aikana olivat pappissukujen päämiehinä seuraavat papit: Meraja oli Serajan suvun päämies, Hananja Jeremian, 13 Mesullam Esran, Johanan Amarjan, 14 Jonatan Mallukin, Joosef Sebanjan, 15 Adna Harimin, Helkai Merajotin, 16 Sakarja Iddon, Mesullam Ginnetonin, 17 [i] Sikri Abian, ...* Minjaminin, Piltai Moadjan, 18 Sammua Bilgan, Jonatan Semajan, 19 Mattenai Jojaribin, Ussi Jedajan, 20 Kallai Sallun, Eber Amokin, 21 Hasabja Hilkian ja Netanel Jedajan suvun päämies.

22 Eljasibin, Jojadan, Johananin ja Jadduan aikana merkittiin pappien sukujen päämiehet aikakirjoihin Persian kuninkaan Dareioksen hallituskauteen asti. 23 Leeviläisten sukujen päämiehet on merkitty aikakirjoihin Johananin, Eljasibin pojan, aikaan asti. 24 Leeviläisten päämiehiä olivat Hasabja, Serebja, Jesua, Binnui ja Kadmiel. Kukin heistä johti sukunsa miehistä koostuvaa kuoroa; kuorot lauloivat kiitos- ja ylistyslauluja osastoittain järjestäytyneinä, niin kuin Jumalan mies Daavid oli määrännyt. 25 Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon ja Akkub olivat portinvartijoita, joiden tehtävänä oli vartioida porttien varastohuoneita. 26 Nämä miehet olivat Jojakimin, Jesuan pojan, Josadakin pojanpojan, sekä käskynhaltija Nehemian ja pappi Esran, lainopettajan, aikalaisia.

Muurin vihkiäisjuhla

27 Kun tuli aika vihkiä Jerusalemin muuri, haettiin leeviläiset kaikkialta maasta Jerusalemiin riemukkaan vihkiäisjuhlan viettoon, laulamaan kiitoslauluja ja soittamaan symbaaleja, harppuja ja lyyroja. 28 Laulajat tulivat koolle Jerusalemin ympäristöstä, Netofan maatiloilta, 29 Bet- Gilgalista ja Geban ja Asmavetin mailta; he olivat näet rakentaneet itselleen maataloja Jerusalemin ympäristöön.

30 Papit ja leeviläiset puhdistautuivat, ja sitten he puhdistivat kansan sekä portit ja muurin. 31 Sen jälkeen minä johdatin Juudan ruhtinaat ylös muurille ja järjestin kaksi suurta ylistyskuoroa. Toinen niistä vaelsi muuria pitkin oikealle kohti Lantaporttia. 32 Sen jäljessä kulkivat Hosaja ja toinen puoli Juudan ruhtinaista 33 sekä Asarja, Esra, Mesullam, 34 Juuda, Benjamin, Semaja ja Jeremia. 35 Sitten tulivat torvea soittavat papit, ensimmäisenä Sakarja, Jonatanin poika; hänen isoisänsä oli Semaja, tämän isä Mattanja, tämän Miika, tämän Sakkur, tämän Asaf. 36 Häntä seurasivat hänen pappisveljensä Semaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juuda ja Hanani, jotka soittivat Jumalan miehen Daavidin määräämiä soittimia. Heidän edellään kulki Esra, lainopettaja. 37 He ohittivat Lähdeportin ja jatkoivat suoraan eteenpäin ylös Daavidin kaupunkiin johtavia portaita. Sitten he nousivat portaita pitkin muurille ja laskeutuivat Daavidin palatsin ohi itään Vesiportille.

38 Toinen kiitoslaulua laulava kuoro kulki vasemmalle, ja minä ja toinen puoli kansan johtomiehistä vaelsimme sen jäljessä muuria pitkin Uunitornin ohi Paksullemuurille 39 ja sieltä Efraiminportin, Vanhanportin, Kalaportin, Hananelintornin ja Sadantornin kautta Lammasportille. Vartioportin luona kulkue pysähtyi. 40 Sitten molemmat kuorot asettuivat Jumalan temppeliin, samoin minä ja puolet johtomiehistä 41 ja papit Eljakim, Maaseja, Minjamin, Miika, Eljoenai, Sakarja ja Hananja, joilla oli torvet, 42 sekä Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam ja Eser. Laulajat aloittivat Jisrahjan johdolla ylistyslaulun. 43 Tuona päivänä uhrattiin suuret teurasuhrit, ja kaikki riemuitsivat, sillä Jumala oli antanut heille suuren ilon. Myös naiset ja lapset olivat riemussa mukana, ja ilonpito kuului Jerusalemista kauas.

Temppelin uhrilahjat ja kymmenykset

44 Samana päivänä asetettiin esimiehet valvomaan varastokammioita, joissa säilytettiin esikoisuhreja, kymmenyksiä ja muita antimia. Heidän tuli myös kerätä niihin kaupunkien peltojen sadosta osuudet, jotka lain mukaan kuuluivat papeille ja leeviläisille. Juudan kansa iloitsi siitä, että papit ja leeviläiset hoitivat taas tehtäviään 45 ja huolehtivat Jumalan palvelemisesta ja puhdistusmenoista. Samoin iloittiin siitä, että laulajat ja portinvartijat jälleen toimivat niin kuin Daavid ja hänen poikansa Salomo olivat määränneet. 46 Olihan jo muinoin, Daavidin ja Asafin aikana, ollut laulunjohtajia, kun laulettiin kiitosta ja ylistystä Jumalalle. 47 Serubbabelin ja Nehemian aikana koko Israel antoi laulajille ja portinvartijoille sen mitä nämä päivittäin tarvitsivat. Myös leeviläisille annettiin heille kuuluvat pyhät osuudet, ja leeviläiset vuorostaan antoivat pyhät osuudet Aaronin suvun papeille.


seuraava luku
12:1
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:2
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:3
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:4
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:5
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:6
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:7
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:8
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43, Neh. 10:10
12:9
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43, Neh. 11:17
12:10
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:11
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:12
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:13
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:14
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:15
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:16
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43, Esra 5:1
12:17
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:18
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:19
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:20
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:21
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:22
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:23
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:24
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43, 1. Aik. 25:1
12:25
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:26
Esra 2:36-40, 8:2,18,19; Neh. 7:39-43
12:44
Neh. 10:39
12:46
1. Aik. 25:6
12:47
Neh. 10:38,39

12:17
Minjaminin suvun päämiehen nimi puuttuu alkutekstistä.