Pääsivu » Sanakirja » Kaikki sanat

Linux-käännössanakirja

Tämä sanakirjan tuloste on edelleen kehitteillä ja sisältää vielä jonkin verran muotoiluongelmia, jne.

Kts. myös selityksiä sanakirjan rakenteesta.

HakusanaKäännökset
abbreviate (v)lyhentää
abort (v)keskeyttää
about (s)Ikkuna, joka näyttää tietoja ohjelman tekijöistä: (nk. about-dialog) tietoja
absent (a)(Jotain) ei ole: poissaoleva
abstract (a) 1 tiivistelmä,
2 käsitteellinen
accept (v)hyväksyä
access denied (s)käyttö kielletty, pääsy kielletty, ei voi käyttää
accept only (v)hyväksy vain (imp.)
access right (s) 1 a. käyttöoikeus, b. pääsyoikeus
access time (s)Aika jolloin resurssia on (viimeksi) käytetty: käyttöaika (Gnome)
(1) access (s) 1 a. pääsy, b. käyttöoikeus kts. access right,
2 saanti
(2) access (v)päästä käsiksi
accessibility (s)Asetukset ja toiminnot, joiden avulla tietokoneen käytöstä tehdään vammaisille helpompaa: esteettömyys (OOo, KDE, Gnome)§, saavutettavuus§§, helppokäyttöisyys§§§
§ Vammaisille tarkoitetuissa palveluissa vakiintunut termi. Ei kuitenkaan ole yleisesti tunnettu.
§§ Vammaisille tarkoitetuissa palveluissa vähemmän suositeltu termi.
§§§ Windowsissa käytetty käännös. Yleisempi ja ymmärrettävämpi kuin oikeampi käännös saavutettavuus.
account (s) 1 (käyttäjän) käyttäjätunnus,
2 (raha) tili
acknowledgement (s) 1 a. (yhteyskäytännöissä) kuittaus, b. hyväksyminen,
2 tunnustaminen,
3 kiitos
action (s) 1 toiminta,
2 toimenpide
actor (s) 1 Olio, kuten ohjelmaolio, laite tai henkilö, joka toimii tietyssä roolissa: toimija,
2 toimenpiteen suorittaja
actual (s)todellinen, tosiasiallinen, varsinainen
adapter (s)sovitin
address (s)osoite
adjust (v) 1 a. säätää, b. (painikkeessa) säädä (imp.)
administrator (s)ylläpitäjä, pääkäyttäjä
Advanced Power Management (s) kts. APM
advanced settings (s)lisäasetukset (« settings, configuration)
affect (v)vaikuttaa
alias (s)alias
aliasing (s)Haitallinen ilmiö, joka ilmenee esitettäessä analogisia signaaleja, kuten kuvia tai ääntä, digitaalisessa muodossa.: aliasointi, alias-ilmiö
align (v)tasata
alternate (a)vaihtoehtoinen
ambiguous (a)moniselitteinen kts. unique, monikäsitteinen, ei yksiselitteinen; command is ambiguous; komento ei ole yksiselitteinen
ancestor (s) 1 edeltäjä (~ predecessor) ,
2 esi-isä
anchor (s)ankkuri
appearance (s)ulkoasu
APM (s)Eräs virransäästöön käytettävä BIOS-tason standardi.: virranäästötoiminnot kts. Advanced Power Management (~ ACPI) , sähkönsäästötoiminnot (Debian)
append (v)lisätä (loppuun)
applet (s) 1 a. sovelma, b. liitännäinen
application (s) 1 sovellus,
2 a. sovellusohjelma (esp) (« program) , b. program. ohjelma
apply (v) 1 a. soveltaa, b. toteuttaa, käyttää, (painikkeessa) toteuta (imp.), käytä (imp.)
architecture (s)laitearkkitehtuuri
archive (s) 1 arkisto,
2 pakattu tiedosto
argument (s)argumentti
array (s)jono
arrow keys (s)nuolinäppäimet
article (s) 1 artikkeli,
2 viesti
artist (s)artisti, taiteilija
assembler (s) 1 symbolinen konekieli,
2 Ohjelma, joka kääntää symbolisessa muodossa olevan konekieliohjelman konekielelle: konekielikääntäjä
assertion (s)Ohjelmassa oleva eheysehto, jonka täyttymättä jääminen saattaa johtaa suorituksen keskeytymiseen: ehtolause, suoritusehto; assertion failed; suoritusehto epäonnistui
assign (s)asettaa arvo, sijoittaa
assignment (s)sijoitus
at-sign (s)@-merkki: at-merkki
atime (s) kts. access time
attach (v)liittää
attachment (s) 1 liite,
2 liitetiedosto
authentication (s) 1 varmennus, todentaminen,
2 sisäänkirjautuminen
author (s) 1 tekijä,
2 kirjoittaja,
3 (viestin lähettäjä) lähettäjä
auto-probe (v)tutkia laitteisto, tunnustella, haistella (epämuod)
attempt (s)yritys
attribute (s)ominaisuus
authenticate (v)varmentaa, todentaa (Gnome)
availability (s)Kuinka korkea käyttöaste tietokoneella tai ohjelmalla on: saatavuus
authoritative (a)määräävä
average bitrate (s)keskimääräinen bittinopeus (« bitrate)
back reference (s)takaisinviittaus
backend (s)tallennusmoduuli, taustaosa
backslash (s)kenoviiva
backspace (s)peruutusnäppäin, askelpalautin (Gnome)
backtrace (s) 1 a. pinolistaus, b. virheenjäljitystiedot (generic)
(1) backup (s)varmuuskopio (Gnome), varmennus
(2) backup (v)ottaa varmuuskopio, varmentaa
bad (a)kelvoton
bar (s)rivi; toolbar; työkalurivi, palkki (Gnome); toolbar; työkalupalkki, valikkopalkki
base (s)perus-
base system (s)peruskokoonpano
binary (s)binäärinen,
bind (v) 1 sitoa,
2 selvittää verkko-osoite
binding (s)sidonta
BIOS caching (s)BIOS-välimuisti
BIOS setup menu (s)BIOS-asetusvalikko
bit (s)bitti
blank (s)tyhjä, tyhjä merkki
blocked (a)estyneenä oleva
blocking (s)estävä
(1) block (s)lohko
(2) block (v)estää
block special file (s)lohkolaite
body (s) 1 runko,
2 sisältö
boot (s) 1 alkulataus,
2 käynnistys (» warm boot, cold boot)
boot device (s)käynnistyslaite
boot drive (s)käynnistyslevyasema
boot floppies (s)käynnistyslevykkeet, kylmäkäynnistyslevykkeet
boot loader (s)alkulatausohjelma
boot manager (s)käynnistysvalikko, alkulatausohjelman valikko
boot parameters (s)kylmäkäynnistysparametrit
boot sector (s)käynnistyssektori
bootable CD-ROM (s)käynnistys-CD, käynnistysromppu (epämuod)
brace (s)aaltosulku
bracket (s)hakasulku
(1) break (s)katkaisu, keskeytys
(2) break (v)keskeyttää
(1) broadcast (s) 1 a. yleislähetys, b. lähetys
(2) broadcast (v) 1 a. lähettää yleislähetys, b. lähettää
browse (v)selata
browser (s)selain
buffer (s)puskuri
bug (s)ohjelmavirhe§
§ Eri kuin ohjelmavika. Vika on virheen ilmentymä; ohjelmassa oleva virhe voi johtaa siihen, että ohjelma toimii viallisesti.
bug report (s) 1 ilmoitus ohjelmavirheestä,
2 vikailmoitus
busy (a)varattu
busy waiting (s)aktiivinen odottaminen
button (s) 1 (ikkunaelementi, hiiren painike) painike,
2 (näppäimistössä) näppäin
byte (s)tavu
cache (s)välimuisti
cancel (v) 1 a. peruuttaa, perua, b. peruuta (imp.) (KDE), peru (imp.) (Gnome)
cannot stat (expr)ei voitu asettaa tilatietoa
canonical (s)kanoninen
caption (s)otsikko, kuvateksti
card slot (s)korttipaikka
case (s)merkkikoko, kirjainkoko (Gnome)
case insensitive (a)riippumaton merkkikoosta
case sensitive (a)merkkikokoriippuvainen, sama kirjainkoko (KDE)
central processing unit (s)suoritin, prosessori
certify (v)varmentaa
certified (a)varmennettu
channels (s)kanavat
chapter (s)luku
character special file (s)Erikoistiedosto, jonka kautta UNIX-käyttöjärjestelmissä hallitaan merkkilaitteita: merkkilaite (« special file)
character (s)merkki
character based (a)merkkipohjainen
character encoding (s)merkkikoodaus
character reference (s)merkkiviite
character set (s)merkistö, merkkijärjestelmä (Gnome)
checkpoint (s)tarkistuspiste, varmistuspiste
checksum (s)tarkistussumma
child (s)lapsi
child process (s)process)
circular (a)pyöreä, kehämäinen, kehä-
class (s)luokka
clear (v)tyhjennä (imp.), tyhjentää
(1) click (v) 1 Hiiripainikkeen nopea painaminen ja nosto: napsauttaa,
2 Painikkeen painaminen: painaa
(2) click (s)napsautus
client (s)asiakas
client process (s)asiakasprosessi
clipboard (s)leikepöytä
close (v)sulje (imp.)
closed bug (s)Virhe, joka on ilmoitettu ja korjattu: suljettu ohjelmavirhe
closed hardware (s)suljettu laitteisto
(1) code (s)koodi, koodaus
(2) code (v) 1 Muuntaa tietoa (toisella tavalla) koodattuun muotoon: koodata,
2 ohjelmoida
cold boot (s)Käynnistys, joka tapahtuu kytkemällä tietokoneeseen virta päälle: kylmäkäynnistys
collate (v) 1 Tulostettavien arkkien lajittelu siten, että ne on helppo sitoa: lajitella,
2 koota,
3 vertailla
colon (s)kaksoispiste
color (s)väri,
colorization (s)Värien lisääminen mustavalkoiseen kuvaan: väritys, ,
column (s) 1 sarake,
2 (matematiikassa) pystyrivi
command (s)komento
command interpreter (s)komentotulkki
(1) comment (s)kommentti
(2) comment (v)kommentoi
commit (v)toimittaa
compatible (a)yhteensopiva; 100% IBM-compatible computer; 100% IBM-yhteensopiva tietokone
compatibility (a)yhteensopivuus
compile (v) 1 (tietokoneohjelma) kääntää,
2 koostaa
concurrency (s)(rinnakkaislaskenta) samanaikaisuus
concurrent (s)(rinnakkaislaskenta) samanaikainen
condition (s)ehto
configuration (s) 1 asetukset,
2 kokoonpano
configuration file (s)asetustiedosto (« file)
configure (v)muuttaa asetuksia, muuttaa kokoonpanoa (OOo), asettaa, tehdä asetukset, tehdä kokoonpanoasetukset
(1) conflict (s)ristiriita
(2) conflict (v)olla ristiriidassa
connection (s)yhteys
consistency (s)eheys, ristiriidattomuus
context switch (s)prosessin vaihto
convert (s) 1 muuntaa,
2 kääntää
core (s) 1 ydin,
2 (ohjelman) muisti
core dump (s)muistivedos kts. coresnapshot)
correctness (s)oikeellisuus
(1) corrupt (a)viallinen, vioittunut, turmeltunut
(2) corrupt (v)turmella, rikkoa
CPU (s) kts. central processing unit
crash (v)kaatua
create (v)luoda
critical region (s)kriittinen alue
cursor (s)kohdistin
custom (a)mukautettu, oma, räätälöity
customize (s) 1 a. räätälöidä, b. muokata
cut (v)leikata
(1) cut & paste (v)leikata ja liittää
(2) cut & paste (s)leikkaa-liitä -toiminto
daemon (s)Taustaprosessi, jota ei ole yhdistetty oletustulosteeseen: taustaprosessi, demoni
data (s) 1 tieto,
2 aineisto
deadlock (s)lukkiutuminen
debug (v)jäljittää ohjelmavirheitä
debugger (s)vianjäljitysohjelma
debugging (s)ohjelmavirheiden jäljitys, vianjäljitys
declaration (s)esittely
decode (v)purkaa
default gateway (s)oletusreititin (« gateway)
defragment (v)eheyttää
defragmenter (s)eheytystoiminto
(1) delete (v)poistaa
(2) delete (s)poistonäppäin
dependability (s)availability+reliability: luotettavuus
dependency (s)riippuvuus
deselect (v)poistaa valinta
desktop (s) 1 Tietokoneen kuvaruudun tausta, johon ikkunat käynnistyvät. Sisältää usein ohjelmien ja asiakirjojen käynnistyskuvakkeita, sekä työkalurivejä.: työpöytä kts. desktop environment,
2 Fyysinen pöytä, jonka ääressä työskennellään: työpöytä, pöytä; desktop computer -- pöytätietokone
desktop computer (s)työasema
desktop environment (s)Ohjelmien ja asiakirjojen avaamista, käyttöä ja organisointia helpottava käyttöympäristökokonaisuus: työpöytäympäristö; KDE is a desktop environment -- KDE on työpöytäympäristö kts. desktop
developer (s) 1 a. kehittäjä, b. (tietokoneohjelmien) ohjelmoija
device (s) 1 laite,
2 Linux- ja UNIX-järjestelmissä laitteeseen liittyvä erikoistiedosto, esim. /dev/eth0: laitenimi
device controller (s)laiteohjain§
§ Eri kuin laiteajuri
device driver (s)laiteajuri
dialog (s)valintaikkuna (« window)
dialup connection (s)soittoyhteys
disk block (s)levylohko
disk compression (s)levyn pakkaus
disk image (s)levykuva, levyn binäärikuva
distributed (s)hajautettu
distribution (s) 1 jakelu,
2 Valmiiksi koottu paketti, jossa on esimerkiksi Linux-ydin, järjestelmäohjelmia, sovellusohjelmia, asennusohjelma ja ohjeita: levitysversio, distro (epämuod)
DNS (s) 1 Domain Name System: nimipalvelujärjestelmä,
2 Domain Name Server: nimipalvelin
document (s)asiakirja, asiakirja
domain (s) 1 a. verkkoalue, b. verkkoaluenimi,
2 a. alue, b. hallintoalue
domain name (s)verkkoaluenimi, aluenimi
double click (s)kaksoisnapsautus, kaksoisnapsautus, kaksoisnäpäytys (Debian)
download (v) 1 ladata,
2 kopioida (omalle tietokoneelle)
drag (v)vetää
drag & drop (v)vetää ja pudottaa
driver (s)Ohjelma, joka ohjaa laitetta: ajuri (~ ohjain) §
§ Ei ohjain; ohjain tarkoittaa yleensä ohjaavaa laitetta, kuten näytönohjainkorttia.
drop (v)pudottaa
(1) echo (s)kaiku
(2) echo (v)kaiuttaa
echoing (s)kaiuttaminen
editor (s) 1 Ohjelma, jonka avulla muokataan jotain: muokkain, muokkausohjelma,
2 päätoimittaja,
3 toimittaja
email (s) 1 sähköposti,
2 sähköpostiosoite
embedded (s) 1 sulautettu,
2 upotettu
encapsulated (s)eristetty, kapseloitu
enter (s)rivinvaihtonäppäin, enter§
§ Näppäimistöissä lukee yleensä Enter, mikä voi selventää merkitystä aloittelijoille.
error (s)virhe
error handling (s)virheenkäsittely
error prone (s)virhealtis
exclude (v) 1 poissulkea,
2 sulkea pois
executable (s) 1 a. suoritettava ohjelma, b. binary, binary executable. suoritettava ohjelmatiedosto
exit (v) 1 lopettaa,
2 poistua
expire (s)vanhentua
(1) export (v)viedä
(2) export (s)vienti
expression (s)ilmaus
external (a)ulkoinen
failure (s)toimintahäiriö
FAQ (s) kts. frequently asked questions
fault (s)vika
fault tolerant (s)vikasietoinen
file (s) 1 (tietojenkäsittelyssä) tiedosto,
2 (yleiskielessä) kansio
file dialog (s)tiedostonvalintaikkuna (« dialog)
file server (s)tiedostopalvelin
file system (s)tiedostojärjestelmä
filter (s)suodatin, suodin
firmware (s)Yleensä ROM:lla oleva oheislaitteen, tms. ohjelma: sisäinen ohjelmisto
flush the cache (s)tyhjennä välimuisti
folder (s)Yleinen rakenteinen sisällysolio esimerkiksi kiintolevyllä, kirjanmerkeissä, FTP-palvelimella, tms.: kansio (KDE), hakemisto (Gnome)§
§ Tuskiin minkään muun termin käännöksestä on taisteltu yhtä paljon kuin tämän. Näkökulmia on monia ja eri käännösprojekteissa on tehty erilaisia päätöksiä. Kiista on yleinen myös englanninkielisillä foorumeilla sanojen folder ja directory suhteen.

Jos ohjelmiston kohderyhmä on peruskäyttäjät, ovat he tottuneet kansio-termiin Windowsissa. Kansio-termi on myös yhtenevä kansiota esittävän kuvakkeen kanssa. Hakemisto on peruskäyttäjälle vaikeasti ymmärrettävä termi, koska kaikissa muissa kuin ATK-alan merkityksissä hakemisto tarkoittaa viitteitä sisältävää luetteloa, kuten henkilöhakemistoa, puhelinluetteloa tai kirjan hakemistoa. Näitä ei yleisesti mielletä sellaisiksi, jotka sisältävät jotain, kun taas kansioiden yleisesti mielletään sisältävän jotain, erityisesti asiakirjoja.

Kansio-sana ei kuitenkaan ole merkitykseltään aivan mielekäs kaikissa yhdyssanoissa, kuten kansiohierarkia tai kansiopolku.

ATK-alan ammattilaiset ovat itse usein tottuneet hakemisto-sanaan ja mielellään käyttävät sitä. Siksi se sopii käännökseksi erityisesti järjestelmäohjelmiin ja muihin, joita tavalliset käyttäjät eivät käytä.
font (s)merkistö (KDE), fontti (OOo)
font family (s)kirjasinperhe (KDE), fonttiperhe (OOo)
format (s)muoto
frame (s)kehys (« window element, widget)
frame set (s)(tekstin juoksutus) kehyssarja
free software (s)vapaa ohjelma
freeware (s)ilmaisohjelma
frequently asked questions (s)usein kysyttyjä kysymyksiä
FTP (s)Tiedostojen siirtoon tarkoitettu protokolla: FTP-yhteyskäytäntö (« protocol)
FTP server (s)FTP-palvelin (« server) , FTP-tiedostopalvelin
full screen (s)täysnäyttö
fuzzy (s) 1 sumea,
2 pörröinen
gateway (s)yhdyskäytävä
Gb (s)gigabitti, gigatavu, Gt
general (s) 1 a. yleinen (sing.), b. yleiset (pl.)
generic (s) 1 a. yleinen, b. sukulainen; NE2100 card; NE2100-kortin sukulainen
genre (s)tyylilaji
globalization (s) 1 (tietokoneohjelmien) globalisointi,
2 globalisoituminen
granted (s)taattu
granularity (s)rakeisuus
graphical user interface (s)graafinen käyttöliittymä
guarded command (s)vartioitu lause
GUI (s) kts. graphical user interface
handshake (s)kättely
hang (s)jumiutua; program hangs; ohjelma jumiutuu
hard disk (s)kiintolevy, kovalevy (arch)
hardware configuration (s)laiteasetukset, laitteiston kokoonpano
header (s)otsikko
help (s) 1 a. ohje, b. käyttöohje,
2 opastusteksti
hibernation (s)(virransäästöominaisuudet) lepotila (« mode)
hide (v)piilottaa
high scores (s)ennätykset
home folder (s)kotikansio (KDE) (« 1 folder 1) , kotihakemisto (Gnome)
home page (s) 1 kotisivu,
2 sivusto
hostname (s) 1 Tietokoneen tai muun laitteen Internet-osoite: verkko-osoite,
2 verkkonimi,
3 laitenimi,
4 tietokoneen nimi
how to play (s)peliohjeet
hyphen (s)tavuviiva
hyphenation (s)tavutus
id (s)tunnus kts. identifier, tunniste
identifier (s)tunnus kts. id, tunniste
(1) idle (s)Tietokone tai ohjelma joka on tekemättä mitään: joutilas
(2) idle (a)Tietokone tai ohjelma on tekemättä mitään: jouten
illegal instruction (s)kelvoton konekäsky
implement (v)toteuttaa
implementation (s)toteutus
(1) import (v)tuoda
(2) import (s)tuonti
inner join (s)sisäliitos (« join 1)
(1) input (s)syöte
(2) input (v)syöttää
install over a network (s)verkkoasennus
installation (s)(tietty) laitteistokokoonpano, tietokone, järjestelmä
installation profile (s)Määrittely, jonka perusteella asennusohjelma osaa valita ja konfiguroida asennettavat ohjelmapaketit: malliasennus
installation system (s)asennusohjelmisto
instruction (s) 1 ohje,
2 opetus, opastusteksti,
3 konekielinen käsky, konekäsky
interface (s) 1 rajapinta,
2 liitäntä
interlaced (a)limitetty
interleaved (a)limitetty
interleaving (s)limitys
internationalization (s)kansainvälistäminen, internationalisointi
interprocess communication (s)prosessien välinen kommunikointi
interrupt (s)keskeytys
IPC (s) kts. inteprocess communication
join (s)(tietokantakyselyssä) liitos
jumper block (s)siltaaja
jumpering (s)siltaus
kB (s)Yleensä 1024 tavua, kovalevyissä 1000 tavua: kilotavua, kt
kbit (s)Yleensä puhuttaessa siirtonopeuksista, jolloin suhde kilotavuihin on noin 1:10, johtuen pariteetti- ja stoppibiteistä.: kilobittiä, kbit
kernel (s) 1 ydin,
2 käyttöjärjestelmän ydin (esp)
kernel image (s)ytimen binäärikuva
kernel mode (s)etuoikeutettu tila
key (s) 1 näppäin,
2 a. avain, b. hakuavain (esp)
LAN (s) kts. local area network
laptop (s)kannettava tietokone
launch (s) 1 a. julkaista, b. (kaupallinen tuote) lanseerata,
2 (Kun yhdestä sovellusohjelmasta käynnistetään toinen) käynnistää (esim. ohjelma) kts. application, program
layout (s)asettelu (suos), taitto, sommittelu, ulkoasu, leiska (epämuod), layout
left join (s)vasen liitos (« join 1)
level (s)taso
library (s) 1 kirjasto,
2 ohjelmakirjasto
license (s)lisenssi, käyttöoikeussopimus
line (s) 1 rivi,
2 viiva
link to kernel (s)liittää ytimeen
(1) link (v)liittää
(2) link (s)linkki,
load (v)ladata, kuormitus
load balancing (s)kuormituksen tasapainotus
load sharing (s)Kuorman jakaminen toimijoiden kesken: kuorman jakaminen
local area network (s)lähiverkko
localization (s) 1 a. paikallistaminen, lokalisointi, b. (ohjelmistojen kielestä puhuttaessa) kielenkääntäminen, c. (käännettäessä suomen kieleen) suomentaminen
locking (s)lukitseminen
log in (v)kirjautua sisään
log out (v)kirjautua ulos
(1) log (s)loki
(2) log (v)kirjoittaa lokiin
login (s)sisäänkirjautuminen
login manager (s)sisäänkirjautumisruutu
lower bitrate (s)alempi bittinopeus (« bitrate)
lyrics (s)sanoitukset, sanoitus
MAC (s)Ethernet-kortin 6-tavuinen tunniste: laiteosoite, verkkolaiteosoite
magnification (s)suurennus§
§ Ei suurennos; suurennos tarkoittaa suurennuksen lopputulosta
mail merge (s)Kirje, joka lähetetään useammalle vastaanottajalle ja jonka personoitu sisältö (kuten osoitteet) koostetaan tietokannasta: joukkokirje
mail server (s)postipalvelin (« server)
mailbox (s)postilaatikko
mailing list (s)postituslista
main board (s)emolevy
main distribution (s)päälevitysversio
maintainer (s)administrator. ylläpitäjä
manual page (s) 1 (yleinen) käyttöohjeen sivu, ohjesivu,
2 (man-pages) man-ohjesivu
master boot record (s)pääkäynnistyslohko, pääkäynnistystietue
maximum (s) 1 enimmäismäärä,
2 enimmäis-
Mb (s)megabitti
MB (s)megatavu, Mt
MBR (s) kts. master boot record
media (s)Tavallisesti CD-levy, nauha, tms.: levy, taltio (Debian), media
memory management (s)muistinhallinta
memory management unit (s)muistinhallintayksikkö
message passing (s)sanomanvälitys
minimum (s) 1 vähimmäismäärä,
2 vähimmäis-
mirror (s)tiedostopalvelimen kopio, peilipalvelin (technical)
MMU (s) kts. memory management unit
mode (s) 1 a. tila, b. toimintatila
modem (s)modeemi
moderated (a)toimitettu
monospace (s)kirjoituskone, kirjoituskonekirjasin, tasavälinen (kirjasin)
motherboard (s)emolevy
mount (v)liittää
mount point (s)liitoskohta
mouse (s)hiiri, osoitinlaite
multiboot (s)Kun samassa tietokoneessa on kaksi tai useampia käyttöjärjestelmiä, voidaan monikäynnistyksessä valita, mikä käyttöjärjestelmä käynnistetään: monikäynnistys
multicast (s)ryhmälähetys
multiprocessing (s)moniajo
mutual exclusion (s)keskinäinen poissulkeminen
naming (s)nimentä, nimeäminen
nested (s)sisäkkäinen
netmask (s)verkon peitto
network address (s)verkon osoite
network card (s)verkkokortti
network install (s)verkkoasennus
network interface card (s)verkkokortti
network operating system (s)verkkokäyttöjärjestelmä
newsgroup (s)USENet-keskusteluryhmä: uutisryhmä (« discussion group) , keskusteluryhmä
newsreader (s)uutisryhmien lukuohjelma
NIC (s) kts. network interface card
nominal bitrate (s)nimellinen bitrate (« bitrate)
non proprietary (s)avoin
open bug (s)Ohjelmavirhe, josta on tehty vikailmoitus, mutta jota ei vielä ole korjattu: avoin ohjelmavirhe
open file dialog (s)tiedostonavausikkuna (« file dialog)
open source software (s)avoimen lähdekoodin ohjelmisto
operating system (s)käyttöjärjestelmä
operating system overhead (s)käyttöjärjestelmän yleisrasite
optional (a)valinnainen
outer join (s)ulkoliitos (« join 1)
(1) output (s)tuloste
(2) output (v)tulostaa
overview (s)yleiskuva, johdanto
package (s) 1 paketti,
2 ohjelmapaketti, paketoida
packaging system (s)pakettien hallintajärjestelmä
packet (s)paketti
page pool (s)sivuvaranto
pager (s)sivuttaja
paging (s)näennäismuistin käyttö, sivutus
paging file (s)näennäismuistitiedosto
pane (s)paneeli
paragraph (s)kappale
parallel (s)rinnakkainen
parallel port (s) 1 rinnakkaisportti,
2 kirjoitinportti
parent directory (s)yläkansio (KDE) (« directory, folder) , ylähakemisto
parent process (s)äitiprosessi, isäprosessi
parity (s)pariteetti
parity RAM (s)Muistipiiri, joka kykenee havaitsemaan yhden bitin virheen muistisanassa: pariteettimuisti
parse (v)jäsentää
part (s)osa
partition (s)osio, partitio
partition table (s)osiotaulu
password (s)salasana
paste (v)liittää, liimata
(1) patch (s)korjaus
(2) patch (v)korjata
path (s) 1 polku,
2 pathname. Hakemiston koko nimi, jossa on mukana kaikki hakemistot juurihakemistosta alkaen. Esim. /usr/local/src: kansiopolku (KDE)
pathname (s)path. Hakemiston koko nimi, jossa on mukana kaikki hakemistot juurihakemistosta alkaen. Esim. /usr/local/src: polku
peer (s)vertainen
peer-to-peer (s)vertais-
performance (s)suorituskyky
pid (s)prosessin tunniste
pipe (s)(kuori) putki
pipeline (s)liukuhihna
pixel (s)kuvapiste
platform (s)alusta
plugin (s)liitännäinen (KDE), lisäosa (OOo)
pointing device (s) 1 a. osoitinlaite, b. hiiri
pool (s)varanto
(1) port (s) 1 a. portti, b. pistoke,
2 Yhdestä käyttöjärjestelmästä tai prosessoriarkkitehtuurista toiseen siirretty ohjelma: siirros
(2) port (v)Ohjelman sovittaminen toiseen käyttöjärjestelmään tai prosessoriarkkitehtuuriin: siirtää kts. 1 port
(1) post (v)lähettää
(2) post (s)viesti
primary (s)ensisijainen
print (v)tulostaa
print command (s)tulostuskomento
printer (s)tulostin, kirjoitin
priority (s)tärkeys, prioriteetti
procedure (s)aliohjelma
process (s)prosessi
profile (s)profiili, käyttäjäprofiili
program (s) 1 ohjelma,
2 tietokoneohjelma (esp)
prompt (s)kehoite
property (s)ominaisuus
proprietary (s) 1 a. yksityinen, yksityisomistuksessa oleva, b. suljettu, c. suojattu
protocol (s)yhteyskäytäntö,
PS/2 mouse (s)PS/2-hiiri
pseudoparallelism (s)näennäinen rinnakkaisuus
pwd (s)nykyinen hakemisto
queue (s)jono
race condition (s)kilpailutilanne
RAM (s)käyttömuisti
RAM disk (s)muistilevy, näennäislevy
random access memory (s) kts. RAM
read only memory (s) kts. ROM
read-only (a)kirjoitussuojattu
(1) read (v)lukea
(2) read (a)luettu
ready (s)suoritusvuoroa odottava
(1) real time (s) 1 reaaliaika,
2 seinäkelloaika
(2) real time (a)reaaliaikainen
really (s)varmasti; Do you really want to...? -- Haluatko varmasti...?
(1) reboot (v)käynnistää tietokone uudelleen (« boot) , tehdä uudelleenkäynnistys (« boot)
(2) reboot (s)uudelleenkäynnistys (« boot)
receiver (s)vastaanottaja
recent files (s)Viimeaikaiset tiedostot (« file)
recipient (s)vastaanottaja
recovery (s)toipuminen
reference (s)viite, viittaus
regular expression (s)säännöllinen ilmaus (« expression) §
§ Ei lauseke; diskreetin matematiikan kursseilla tämä on suomennettu ilmaisuksi (ilmaus). Lausekkeella tarkoitetaan yleensä suurempaa ohjelmointikielen rakennetta.
(1) release (v)julkaista
(2) release (s)julkaisuversio (« version) , versio, levitysversio
reliability (s)luotettavuus
relocation (s)uudelleensijoitus
remote disk (s)etälevy
remote procedure call (s)etäproseduurin kutsu
rename (v)uudelleennimetä, nimetä uudelleen
(1) replicate (v)toisintaa
(2) replicate (s)toisinto
reset (v) 1 a. palauttaa alkuarvot, palauttaa oletusarvot, b. (painikkeessa) oletukset
response (s) 1 vaste, vasteaika,
2 vastausaika,
3 läpimenoaika
resume (v)jatkaa
reuse (v)käyttää uudelleen
right join (s)(tietokantahaku) oikea liitos (« join 1)
ROM (s)lukumuisti
root (s) 1 juurikansio (KDE) (« directory, folder) , juurihakemisto (Gnome), juuri,
2 pääkäyttäjä
root partition (s)juuriosio (« partition)
root privileges (s)pääkäyttäjän oikeudet
round trip time (s) 1 vastausaika,
2 läpimenoaika
row (s)rivi
run (v) 1 a. suorittaa, suorita (imp.), b. ajaa,
2 käynnistää
running (s)suorituksessa oleva
sans serif (s)Koristeeton merkistö: sans serif
sample rate (s)näytteenottotaajuus (« rate)
save (v)tallentaa
save file dialog (s)tiedostontallennusikkuna (« file dialog)
scanner (s)kuvanlukija, skanneri (epämuod)
scheduler (s)skeduloija
score (s) 1 pisteytys,
2 (pelissä) pisteet
scroll (v)vierittää
scroll bar (s)vierityspalkki
section (s)luku
select (v)valita
semaphore (s)lippu, semafori
separate (v)erottaa
separator (s)erotin
sequence (s)sarja, järjestys
sequential (a)peräkkäinen, peräkkäis-
sequential program (s)peräkkäisohjelma
serial mouse (s)sarjahiiri (« mouse)
serif (s)Koristeinen merkistö, jonka merkkien viivoissa on päädyt. Esim. Times Roman: serif
server (s) 1 palvelin,
2 tietokone
set up (s)ottaa käyttöön, tehdä alkuasetukset
setup menu (s)asetusvalikko (« menu)
shadow password (s)varjosalasana (« password)
shadow RAM (s)varjomuisti (« RAM)
shared (a)jaettu; jaettu muisti, yhteiskäyttöinen
sheet (s) 1 (taulukkolaskentaohjelmassa) taulukko,
2 arkki (paperi),
3 lakana,
4 a. (pelti-)levy, b. ohut metallilevy
shell (s) 1 komentotulkki,
2 (xterm, konsole, jne.) komentoikkuna, (ikkuna: xterm, konsole, jne.) komentorivi,
3 (tekninen) kuori
signal (s)signaali
signature (s)allekirjoitus
single click (s)kertanapsautus
skripti (s)(sisäisestä komentosarjasta) komentosarja (« program) , (tiedostoon talletettu komentosarja) komentotiedosto (« program)
slash (s)/-merkki: kauttaviiva, vinoviiva
sleep (s) 1 nukkua,
2 nukahtamiskäsky
SMP (s) kts. symmetric multiprocessor
snapshot (s)tilannevedos, vedos
source code (s)lähdekoodi
space (s) 1 a. sanaväli (Debian), b. välilyöntimerkki, välilyönti
space bar (s)välilyöntinäppäin, välinäppäin (Debian)
space character (s)välilyöntimerkki, välilyönti, tyhjämerkki (Debian)
spam (s)roskaposti
specification (s)määrittely
spellchecking (s)oikeinkirjoituksen tarkistus (formal), oikoluku
spelling (s) 1 oikeinkirjoitus (~ spellchecking) ,
2 tavaus kts. hyphen, hyphenation
standby (s)(virransäästöominaisuudet) valmiustila (« mode)
startup messages (s)käynnistysviestit
starvation (s)nälkiintyminen
storage device (s)massamuistilaite
stub (s)tynkä
subject (s)aihe
subscribe (v)tilata
subsection (s)luku, aliluku
supported hardware (s)tuetut laitteet (« hardware)
suspend (s)(virransäästöominaisuudet) keskeytystila (« mode)
swap (s)virtual memory. näennäismuisti
symmetric multiprocessor (s) kts. SMP
synchronization (s)synkronisointi, tahdistaminen
synonym (s)synonyymi kts. thesaurus (« word)
system (s) 1 järjestelmä,
2 a. tietokone, b. tietokonelaitteisto,
3 käyttöjärjestelmä
system administrator (s) kts. administrator
system bus (s)laiteväylä (« bus)
system call (s)systeemikutsu, käyttöjärjestelmäkutsu, järjestelmäkutsu
system programs (s)varusohjelmistot
system requirements (s) 1 a. vaatimukset, b. laitteistovaatimukset
tab (s) 1 sarkain,
2 Kontrollimerkki, joka siirtää tekstin seuraavaan sarkaimeen. ASCII-merkistössä ^i (ctrl-i): sarkainmerkki,
3 Selaimissa ja valintaikkunoissa oleva ikkunaelementti, joka mahdollistaa useiden sivujen helpon hallinnan: välilehti
table (s) 1 (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta) taulukko,
2 (tietokanta) taulu
task (s)tehtävä
text cursor (s)kohdistin (« cursor)
thesaurus (s)synonyymisanakirja kts. synonym
thrashing (s)(rinnakkaislaskenta) ruuhkautuminen
thread (s)säie
thread of control (s)suoritussäie (« thread)
throughput (s)suoritusteho, läpimenotiheys, läpäisy
tilde (s)~-merkki: tilde
time-out (s)aikakatkaisu
time sharing (s)osituskäyttö
time slice (s)aika-annos
timer (s)ajastin
title (s) 1 (teoksen) nimi,
2 a. (henkilön) arvonimi, b. (henkilön) asema,
3 otsikko
track (s) 1 (musiikkilevyllä, CD:llä) kappale,
2 ura,
1 seurata,
2 jäljittää
tradeoff (s)Etujen ja haittojen tasapainottaminen: tasapainottaminen
transaction (s)tapahtuma, transaktio
transition (s)siirtymä
transparent (a) 1 läpinäkyvä,
2 läpikuultava,
3 tuntumaton
trojan horse (s)Ohjelma, johon on kätketty yleensä vahinkoa tekevä toiminto: troijalainen, Troijan hevonen
turnaround time (s)vastausaika, läpimenoaika
umount (s)unmount. UNIX-kutsu: irrottaa
unary (s)unaarinen, unäärinen
undo (v) 1 a. kumota, b. (nk. undo-toiminnossa) kumoa (imp.)
unique (a)yksikäsitteinen
unmount (v)irrottaa kts. update
unread (a)lukematon
unsubscribe (v)peruuttaa tilaus
unsupported (a)tukematon
(1) update (v)päivittää
(2) update (s)päivitys
upgrade (v)päivittää
URL (s) 1 Kun URL viittaa vain Internet-osoitteeseen resursseihin: verkko-osoite,
2 Kun URL voi viitata verkko-osoitteen lisäksi muunkinlaisiin resursseihin: URL
useability (s)Tietokoneohjelmien helppokäyttöisyys: käytettävyys§
§ Ei sama kuin esteettömyys, joka viittaa erityisesti vammaisille tarkoitettuihin erikoistoimintoihin.
user id (s)Käyttäjätunnuksen numeerinen tunniste UNIX-järjestelmissä: (UNIX) käyttäjänumero
username (s)käyttäjätunnus
utilization (s)käyttöaste
waiting time (s)odotusaika
wakeup (s)herätyskäsky
WAN (s) kts. wide area network
warm boot (s)Uudelleenkäynnistys siten, että tietokoneen sähköt ovat koko ajan päällä. Esim. Ctrl+Alt+Del+Restart: lämmin käynnistys
web (s)WWW, webbi
web browser (s)web-selain (« browser) , WWW-selain
vendor (s) 1 laitetoimittaja,
2 myyjä
wide area network (s)etäverkko
widget (s)window element. käyttöliittymäelementti, ikkunavärkki (epämuod)
(1) view (s) 1 näyttö,
2 näkymä
(2) view (v) 1 a. näytä, b. katso,
2 selaa
wildcard (s)jokerimerkki (KDE), korvausmerkki
window element (s)widget. käyttöliittymäelementti
window manager (s)ikkunaohjelma (KDE) (« manager)
virtual console (s)virtuaalikonsoli, näennäiskonsoli
virtual memory (s)näennäismuisti
virus protection (s)virusten torjunta
World Wide Web (s) 1 a. Internet, b. web, c. WWW
WYSIWYG (s)What you see is what you get: näköisnäyttö
X (s) kts. X Window System
X Window System (s)X Window System, X-ikkunointijärjestelmä
X11 (s) kts. X Window System
zoom (s) 1 a. zoomaus, b. suurennus
zoom in (s)(asiakirja) lähentää (« zoom) §, (optiikka) suurentaa, kasvattaa suurennusta
§ Tätä suomennosta käytetään yleensä, koska suurentaminen viittaisi asiakirjan skaalaamiseen eli mittojen muuttamiseen, kun taas lähentämisellä pyritään viittaamaan vain asiakirjan tarkastelua suurempana.
zoom out (s)(asiakirja) loitontaa (« zoom) §, (optiikka) pienentää, vähentää suurennusta
§ Vrt. lähentää.
you (s)Englannin kielen passiivimuoto: -§
§ Suomennetaan yleensä passiiviksi

Sanakirja sisältää nykyisellään 610 hakusanaa

(c) 2004 Marko Grönroos (magi@iki.fi)
Sanakirjan luvaton kopiointi kielletty. Käännösryhmät voivat pyynnöstä saada luvan käyttää (ja muuttaa) sanakirjan aineistoa omilla sivuillaan. Sisältö on saatavissa eri muodoissa.

WWW-sivusto: Marko Grönroos (magi@iki.fi). Ulkoasu: Jan Åkerblom.