Gobiopsis Steindachner, 1860
  • Pipidonia Smith, 1931; (synonym)
  • Pogonogobius Smith, 1931; (synonym)
  • Barbatogobius Koumans, 1941; (synonym)
  • Abranches Smith, 1947; (synonym)
  • Herreogobius Koumans, 1940; (synonym)


24.4.2004 (12)Additional information sources: