edellinen luku, Joosuan kirja


Simeonin heimon alue

1 Toinen arpa lankesi Simeonin heimon suvuille. Ne saivat maaosuutensa Juudan heimon alueelta. 2 Simeonin heimon osuuteen kuuluivat seuraavat kaupungit: Beerseba, Sema, Molada, 3 Hasar-Sual, Bala, Esem, 4 Eltolad, Betul, Horma, 5 Siklag, Bet-Markabot, Hasar-Susa, 6 Bet-Lebaot ja Saruhen - - kaikkiaan kolmetoista kaupunkia ympäristökylineen -- 7 ja lisäksi Ain, Rimmon, Eter ja Asan, nämä neljä kaupunkia ympäristökylineen, 8 sekä koko näitä kaupunkeja ympäröivä maaseutu aina Baalat-Beeriin ja Ramat-Negeviin asti. Tämä on alue, jonka Simeonin heimon suvut saivat omakseen. 9 Simeonin heimon alue otettiin Juudan heimon osuudesta, koska alue oli suurempi kuin Juudan jälkeläiset tarvitsivat. Tämän vuoksi Simeonin heimo sai osuutensa Juudan heimon alueelta.

Sebulonin heimon alue

10 Kolmas arpa lankesi Sebulonin heimon suvuille. Ne saivat perintöosakseen alueen, joka ulottuu Saridiin saakka. 11 Sieltä raja kulkee länttä kohden Marealiin, sivuaa Dabbesetia ja jatkuu pitkin jokilaaksoa, joka on Jokneamin itäpuolella. 12 Itään, auringonnousun suuntaan, raja kulkee Saridista Kislot-Taborin aluetta sivuten ja edelleen Daberatiin ja Jafiaan. 13 Sieltä itäraja jatkuu Gat-Heferiin ja Et-Kasiniin, sitten Rimmoniin, josta se kääntyy Neaan päin. 14 Täältä lähtee pohjoisraja Hannatonia kohti ja päättyy Jiftah-Elin laaksoon. 15 Alueeseen kuuluvat lisäksi Kattat, Nahalal, Simron, Jideala ja Betlehem. Kaupunkeja oli kaikkiaan kaksitoista, lisäksi niiden ympäristökylät. 16 Sebulonin heimon suvut saivat omakseen tämän alueen ja nämä kaupungit sekä niiden ympärillä olevat kylät.

Isaskarin heimon alue

17 Neljäs arpa lankesi Isaskarin heimon suvuille. 18 Niiden alueeseen kuuluivat Jisreel, Kesulot, Sunem, 19 Hafaraim, Sion, Anaharat, 20 Rabbit, Kisjon, Ebes, 21 Remet, En-Gannim, En-Hadda ja Bet- Passes. 22 Raja kulkee Taborin, Sahasaimin ja Bet- Semesin kautta ja päättyy Jordaniin. Alueeseen kuului kaikkiaan kuusitoista kaupunkia ympäristökylineen. 23 Isaskarin heimon suvut saivat omakseen nämä kaupungit ja niiden ympärillä olevat kylät.

Asserin heimon alue

24 Viides arpa lankesi Asserin heimon suvuille. 25 Niiden alueeseen kuuluivat Helkat, Hali, Beten, Aksaf, 26 Alammelek, Amead ja Misal. Lännessä alue ulottui Karmelinvuoreen ja Libnatjokeen. 27 Idässä alue ulottui Bet-Dagoniin, Sebulonin heimon rajalle, ja Jiftah-Elin laakson pohjoispuolelle Bet-Emekiin ja Neieliin. Alueeseen kuuluivat lisäksi pohjoisessa Kabul, 28 Abdon, Rehob, Hammon ja Kana, joka on lähellä suuren Sidonin rajaa. 29 Sieltä raja kulkee Ramaan, josta se jatkuu Tyroksen linnoitetun kaupungin lähelle, kääntyy sitten Hosaan ja päättyy mereen. Muita alueen kaupunkeja ovat Mahaleb, Aksib, 30 Akko, Afek ja Rehob. Kaikkiaan alueeseen kuului kaksikymmentäkaksi kaupunkia ympäristökylineen. 31 Asserin heimon suvut saivat omakseen tämän alueen ja nämä kaupungit sekä niiden ympärillä olevat kylät.

Naftalin heimon alue

32 Kuudes arpa lankesi Naftalin heimon suvuille. 33 Niiden alueeseen kuuluivat Helef, Elon- Besaanannim, Adami-Nekeb ja Jabneel. Alue ulottui Lakkumin kautta Jordaniin asti. 34 Lännessä raja kulkee Asnot-Taborista Hukokiin. Etelässä raja sivuaa Sebulonin aluetta, lännessä Asserin aluetta ja idässä Jordanilla Juudan aluetta.

35 Varustettuja kaupunkeja olivat Siddim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret, 36 Adama, Rama, Hasor, 37 Kedes, Edrei, En-Hasor, 38 Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat ja Bet-Semes, kaikkiaan yhdeksäntoista kaupunkia ympäristökylineen. 39 Naftalin heimon suvut saivat omakseen tämän alueen ja nämä kaupungit sekä niiden ympärillä olevat kylät.

Danin heimon alue

40 Seitsemäs arpa lankesi Danin heimon suvuille. 41 Niiden saamaan alueeseen kuuluivat Sorea, Estaol, Ir-Semes, 42 Saalabbin, Aijalon, Jitla, 43 Elon, Timna, Ekron, 44 Elteke, Gibbeton, Baalat, 45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, 46 Me- Jarkon ja Rakkon sekä lisäksi Jafon ympäristö. 47- -48Danin heimon suvut saivat omakseen nämä kaupungit ja niiden ympärillä olevat kylät. Danilaiset kuitenkin menettivät alueensa ja lähtivät sen vuoksi sotaan Lesemiä vastaan, valloittivat sen ja surmasivat sen asukkaat. Sitten he ottivat Lesemin omakseen, asettuivat sinne asumaan ja antoivat kaupungille nimen Dan kantaisänsä Danin mukaan.

Maan jakaminen päättyy

49 Kun maa oli saatu jaetuksi osiin näitä rajoja myöten, israelilaiset antoivat Joosualle, Nunin pojalle, alueen omien maidensa keskeltä. 50 He antoivat hänelle Herran käskyn mukaisesti Efraimin vuoristosta Timnat-Serahin, jota hän itse pyysi. Joosua rakensi sinne kaupungin ja asettui siihen asumaan.

51 Nämä olivat ne perintömaat, jotka pappi Eleasar ja Joosua, Nunin poika, sekä israelilaisten heimojen päämiehet jakoivat Herran edessä arpomalla pyhäkköteltan edustalla Silossa. Näin maan jako saatiin päätökseen.


seuraava luku
19:51
Joos. 14:1,2, 18:1