edellinen luku, Ensimmäinen aikakirja


Daavidin jälkeläiset

1 Hebronissa Daavidille syntyi kuusi poikaa. Esikoinen oli Amnon, jonka äiti oli jisreeliläinen Ahinoam, toinen oli Daniel, jonka äiti oli karmelilainen Abigail, 2 kolmas Absalom, jonka äiti oli Gesurin kuninkaan Talmain tytär Maaka, neljäs Adonia, jonka äiti oli Haggit, 3 viides Sefatja, jonka äiti oli Abital, ja kuudes Jitream, jonka äiti oli Daavidin vaimo Egla. 4 Nämä pojat syntyivät hänelle Hebronissa, missä hän hallitsi kuninkaana seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta. Jerusalemissa Daavid hallitsi kolmekymmentäkolme vuotta.

5 Jerusalemissa Daavidille syntyivät Simea, Sobab, Natan ja Salomo -- näiden neljän äiti oli Ammielin tytär Batseba -- 6 sekä yhdeksän muuta poikaa, Jibhar, Elisua, Elifelet, 7 Nogah, Nefeg, Jafia, 8 Elisama, Eljada ja Elifelet. 9 Tässä olivat kaikki Daavidin pojat lukuun ottamatta sivuvaimojen synnyttämiä poikia. Heillä oli sisar, Tamar.

10 Salomon poika oli Rehabeam, tämän poika oli Abia, tämän Asa, tämän Josafat, 11 tämän Joram, tämän Ahasja, tämän Joas, 12 tämän Amasja, tämän Asarja, tämän Jotam, 13 tämän Ahas, tämän Hiskia, tämän Manasse, 14 tämän Amon ja tämän Josia. 15 Josian esikoinen oli Johanan, hänen toinen poikansa oli Jojakim, kolmas oli Sidkia ja neljäs Sallum. 16 Jojakimin pojat olivat Jekonja ja Sidkia.

17 Vangiksi viedyn Jekonjan pojat olivat Sealtiel, 18 Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama ja Nedabja. 19 Pedajan pojat olivat Serubbabel ja Simei. Serubbabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heillä oli sisar, Selomit. 20 Muut viisi poikaa olivat Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja ja Jusab-Hesed. 21 Hananjan pojat olivat Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja ja Sekanja. 22 Sekanjan poikia oli kuusi: Semaja, Hattus, Jigal, Bariah, Nearja ja Safat. 23 Nearjan poikia oli kolme: Eljoenai, Hiskia ja Asrikam. 24 Eljoenain poikia oli seitsemän: Hodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja ja Anani.


seuraava luku
3:1
2. Sam. 3:2-5
3:2
2. Sam. 3:2-5
3:3
2. Sam. 3:2-5
3:4
2. Sam. 3:2-5, 2. Sam. 5:4,5; 1. Kun. 2:11; 1. Aik. 29:27
3:5
2. Sam. 5:14-16, 2. Sam. 12:24; 1. Aik. 22:9; Matt. 1:6
3:6
2. Sam. 5:14-16
3:7
2. Sam. 5:14-16
3:8
2. Sam. 5:14-16
3:9
2. Sam. 13:1
3:10
1. Kun. 11:43, 14:31, 15:8,24
3:11
1. Kun. 22:51; 2. Kun. 8:24, 11:2
3:12
2. Kun. 12:22, 14:21, 15:7
3:13
2. Kun. 15:38, 16:20, 20:21
3:14
2. Kun. 21:18,26
3:15
2. Kun. 23:30,34, 24:17
3:16
2. Kun. 24:6