edellinen luku, Neljäs Mooseksen kirja


Heimojen järjestys leirissä ja matkalla

1 Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:

2 "Israelilaisten tulee asettua leiriin pyhäkköteltan ympärille, mutta jonkin matkan päähän siitä. Jokaisen on leiriydyttävä heimonsa tunnuksen ja sukunsa merkin lähelle omalle paikalleen.

3 "Pyhäkköteltan itäpuolelle asettuu Juudan heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Juudan päällikkönä on Nahson, Amminadabin poika. 4 Hänen joukkojensa vahvuus on 74 600 asekuntoista miestä. 5 Juudan leirin viereen asettuu Isaskarin heimo, jonka päällikkönä on Netanel, Suarin poika. 6 Hänen joukkojensa vahvuus on 54 400 asekuntoista miestä. 7 Juudan toiselle puolelle asettuu Sebulonin heimo. Heimon päällikkönä on Eliab, Helonin poika, 8 jonka joukkojen vahvuus on 57 400 asekuntoista miestä. 9 Juudan leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 186 400. Tämän leirikunnan tulee marssia etumaisena.

10 "Pyhäkköteltan eteläpuolelle asettuu Ruubenin heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Tämän heimon päällikkönä on Elisur, Sedeurin poika, 11 jonka joukkojen vahvuus on 46 500 asekuntoista miestä. 12 Ruubenin leirin vieressä on Simeonin heimon paikka. Heimon päällikkönä on Selumiel, Surisaddain poika, 13 jonka joukkojen vahvuus on 59 300 asekuntoista miestä. 14 Ruubenin leirin toiselle puolelle asettuu Gadin heimo. Heimon päällikkönä on Eljasaf, Deuelin poika, 15 jonka joukkojen vahvuus on 45 650 asekuntoista miestä. 16 Ruubenin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 151 450. He marssivat Juudan leirikunnan jäljessä.

17 "Seuraavina eli keskimmäisinä ovat leeviläiset, jotka kuljettavat pyhäkkötelttaa. Heimojen tulee lähteä tunnustensa jäljessä matkaan siinä järjestyksessä, jossa ne ovat olleet leirissä.

18 "Länsipuolelle asettuu Efraimin heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Tämän heimon päällikkönä on Elisama, Ammihudin poika, 19 jonka joukkojen vahvuus on 40 500 asekuntoista miestä. 20 Efraimin leirin vieressä on Manassen heimon paikka. Heimon päällikkönä on Gamliel, Pedasurin poika, 21 jonka joukkojen vahvuus on 32 200 asekuntoista miestä. 22 Efraimin toiselle puolelle asettuu Benjaminin heimo. Heimon päällikkönä on Abidan, Gideonin poika, 23 jonka joukkojen vahvuus on 35 400 asekuntoista miestä. 24 Efraimin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 108 100. Marssijärjestyksessä heidän paikkansa on kolmantena.

25 "Pohjoispuolelle asettuu Danin heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Danin heimon päällikkönä on Ahieser, Ammisaddain poika, 26 jonka joukkojen vahvuus on 62 700 asekuntoista miestä. 27 Danin viereen asettuu Asserin heimo, jonka päällikkönä on Pagiel, Okranin poika. 28 Hänen joukkojensa vahvuus on 41 500 asekuntoista miestä. 29 Danin toisella puolella on Naftalin heimon paikka. Heimon päällikkönä on Ahira, Enanin poika, 30 jonka joukkojen vahvuus on 53 400 asekuntoista miestä. 31 Danin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 157 600. Marssijärjestyksessä he ovat tunnuksineen viimeisinä."

32 Tässä olivat israelilaisten asekuntoiset miehet suvuittain laskettuina. Leirikuntien joukkoja oli kaikkiaan 603 550 miestä. 33 Leeviläisiä ei tarkastettu eikä laskettu muiden israelilaisten mukana; tämän määräyksen Herra oli Moosekselle antanut.

34 Israelilaiset noudattivat Herran käskyä. Leirissä he asettuivat heimoittain ja suvuittain tunnustensa ympärille, ja matkatessaan he kulkivat säädetyssä järjestyksessä.


seuraava luku
2:32
2. Moos. 12:37, 38:26; 4. Moos. 1:46