Edellinen luku, Joos

JOOSUA 15

1. Juudan jälkeläisten sukukunta, heidän sukunsa, saivat arpaosansa
etelästä, Edomin rajaan ja Siinin erämaahan päin, etäisintä etelää myöten.
2. Heidän eteläinen rajansa alkaa Suolameren päästä, sen eteläisimmästä pohjukasta,
3. jatkuu Skorpionisolan eteläpuolitse, kulkee Siiniin, nousee Kaades-Barnean eteläpuolitse, kulkee Hesroniin, nousee Addariin ja kääntyy Karkaan päin.
4. Edelleen se kulkee Asmoniin ja jatkuu Egyptin puroon; sitten raja päättyy mereen. Tämä olkoon teidän eteläinen rajanne.
5. Itäisenä rajana on Suolameri Jordanin suuhun saakka. Pohjoinen raja alkaa siitä meren pohjukasta, jossa on Jordanin suu.
6. Sieltä raja nousee Beet-Hoglaan ja kulkee Beet-Araban pohjoispuolitse; edelleen raja nousee Boohanin, Ruubenin pojan, kiveen.
7. Sitten raja nousee Debiriin Aakorin laaksosta ja kääntyy pohjoiseen päin Gilgalia kohti, joka on vastapäätä puron eteläpuolella olevaa Adummimin solaa; sitten raja kulkee Een-Semeksen veteen ja päättyy Roogelin lähteeseen.
8. Edelleen raja nousee Ben-Hinnomin laaksoon, Jebusilaiskukkulan, se on Jerusalemin, eteläpuolitse. Sitten raja nousee sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hinnomin laaksoa, lännessä päin, Refaimin tasangon pohjoisessa laidassa.
9. Tämän vuoren laelta raja kaartuu Neftoahin veden lähteelle ja jatkuu Efronin vuoren kaupunkeihin, ja sitten raja kaartuu Baalaan, se on Kirjat-Jearimiin.
10. Baalasta raja kääntyy länteen päin Seirin vuoreen, kulkee Jearimin vuoren kukkulan, se on Kesalonin, pohjoispuolitse, laskeutuu Beet-Semekseen ja kulkee sitten Timnaan.
11. Edelleen raja jatkuu Ekronin kukkulaan, pohjoiseen päin; sitten raja kaartuu Sikkeroniin, kulkee Baala-vuoreen ja jatkuu Jabneeliin; sitten raja päättyy mereen.
12. Ja läntisenä rajana on Suuri meri; se on rajana. Nämä ovat Juudan jälkeläisten, heidän sukukuntiensa, rajat yltympäri.
13. Mutta Kaalebille, Jefunnen pojalle, Joosua antoi, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, osuuden Juudan jälkeläisten keskuudessa, Kirjat-Arban, anakilaisten isän Arban kaupungin, se on Hebronin.
14. Ja Kaaleb karkoitti sieltä kolme anakilaista, Anakin jälkeläiset Seesain, Ahimanin ja Talmain,
15. ja lähti sieltä Debirin asukkaita vastaan; mutta Debirin nimi oli muinoin Kirjat-Seefer.
16. Silloin Kaaleb sanoi: "Joka voittaa ja valloittaa Kirjat-Seeferin, sille minä annan tyttäreni Aksan vaimoksi".
17. Niin Otniel, Kenaan, Kaalebin veljen, poika, valloitti sen; ja hän antoi tälle tyttärensä Aksan vaimoksi.
18. Ja kun Aksa tuli, niin hän yllytti miestänsä, että tämä pyytäisi hänen isältänsä peltomaata; ja Aksa pudottautui aasin selästä maahan. Silloin Kaaleb sanoi hänelle: "Mikä sinun on?"
19. Niin hän vastasi: "Anna minulle jäähyväislahja, sillä sinä olet naittanut minut kuivaan maahan; anna siis minulle vesilähteitä". Silloin hän antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.
20. Tämä on Juudan jälkeläisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa.
21. Juudan jälkeläisten sukukunnan etäisimmät kaupungit Edomin rajalla Etelämaassa ovat: Kabseel, Eeder, Jaagur,
22. Kiina, Diimona, Adada,
23. Kedes, Haasor, Jitnan,
24. Siif, Telem, Bealot,
25. Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, se on Haasor,
26. Amam, Sema, Moolada,
27. Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet,
28. Hasar-Suual, Beerseba ja Bisjotja,
29. Baala, Ijjim, Esem,
30. Eltolad, Kesil, Horma,
31. Siklag, Madmanna, Sansanna,
32. Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon - kaikkiaan kaksikymmentä yhdeksän kaupunkia kylineen.
33. Alankomaassa: Estaol, Sora, Asna,
34. Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam,
35. Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka,
36. Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim - neljätoista kaupunkia kylineen;
37. Senan, Hadasa, Migdal-Gaad,
38. Dilan, Mispe, Jokteel,
39. Laakis, Boskat, Eglon,
40. Kabbon, Lahmas, Kitlis,
41. Gederot, Beet-Daagon, Naema ja Makkeda - kuusitoista kaupunkia kylineen;
42. Libna, Eter, Aasan,
43. Jiftah, Asna, Nesib,
44. Kegila, Aksib ja Maaresa - yhdeksän kaupunkia kylineen;
45. Ekron ja sen tytärkaupungit ja kylät;
46. koko se alue kylineen, joka on Asdodin puolella Ekronista mereen kulkevaa rajaa;
47. Asdod ja sen tytärkaupungit ja kylät; Gassa ja sen tytärkaupungit ja kylät Egyptin puroon asti. Ja Suuri meri on rajana.
48. Ja vuoristossa: Saamir, Jattir, Sooko,
49. Danna, Kirjat-Sanna, se on Debir;
50. Anab, Estemo, Aanim;
51. Goosen, Hoolon ja Giilo - yksitoista kaupunkia kylineen;
52. Arab, Duuma, Esan,
53. Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka,
54. Humta, Kirjat-Arba, se on Hebron, ja Siior - yhdeksän kaupunkia kylineen;
55. Maaon, Karmel, Siif, Jutta,
56. Jisreel, Jokdeam ja Saanoah,
57. Kain, Gibea, Timna - kymmenen kaupunkia kylineen;
58. Halhul, Beet-Suur, Gedor,
59. Maarat, Beet-Anot ja Eltekon - kuusi kaupunkia kylineen;
60. Kirjat-Baal, se on Kirjat-Jearim, ja Rabba - kaksi kaupunkia kylineen.
61. Ja erämaassa: Beet-Araba, Middin, Sekaka,
62. Nibsan, Iir-Melah ja Een-Gedi - kuusi kaupunkia kylineen.
63. Mutta jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, eivät Juudan jälkeläiset kyenneet karkoittamaan, ja niin jebusilaiset jäivät asumaan Juudan jälkeläisten sekaan, Jerusalemiin, aina tähän päivään asti.

Seuraava luku, Joos