edellinen luku, Ensimmäinen aikakirja


Jaakobin ja Juudan jälkeläiset

1 Israelin pojat olivat Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon, 2 Dan, Joosef, Benjamin, Naftali, Gad ja Asser.

3 Juudan pojat olivat Er, Onan ja Sela. Kanaanilaisen Suan tytär synnytti hänelle nämä kolme poikaa. Mutta Er, Juudan esikoinen, oli Herran silmissä kelvoton, ja Herra antoi hänen kuolla. 4 Tamar, Juudan miniä, synnytti Juudalle Peresin ja Serahin, ja näin Juudalla oli kaikkiaan viisi poikaa. 5 Peresin pojat olivat Hesron ja Hamul. 6 Serahilla oli viisi poikaa: Simri, Etan, Heman, Kalkol ja Dara. 7 [i] Karmin poika oli Akar, joka syöksi Israelin onnettomuuteen,* koska anasti sellaista, mikä oli julistettu Herralle kuuluvaksi uhriksi. 8 Etanin poika oli Asarja.

9 Hesronin pojat olivat Jerahmeel, Ram ja Kelubai. 10 Ramille syntyi Amminadab, Amminadabille Nahson, josta tuli Juudan heimon päämies. 11 Hänelle syntyi Salma ja Salmalle Boas. 12 Boasille syntyi Obed ja Obedille Iisai. 13 Iisaille syntyi esikoisena Eliab; hänen toinen poikansa oli Abinadab, kolmas Simea, 14 neljäs Netanel, viides Raddai, 15 kuudes Osem ja seitsemäs Daavid. 16 Heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail. Serujalla oli kolme poikaa, Abisai, Joab ja Asael, 17 ja Abigail synnytti Amasan, jonka isä oli ismaelilainen Jeter.

18 Kalebille, Hesronin pojalle, ja hänen vaimolleen Asuballe syntyivät Jeriot sekä Jeser, Sobab ja Ardon. 19 Kun Asuba kuoli, Kaleb otti vaimokseen Efratin, ja tämä synnytti hänelle Hurin. 20 Hurin poika oli Uri ja Urin poika Besalel. 21 Sitten Hesron meni Makirin tyttären luo -- Makir oli Gileadin isä -- ja otti hänet vaimokseen ollessaan kuusikymmenvuotias, ja tämä synnytti hänelle Segubin. 22 Segubille syntyi Jair. Jair piti hallussaan kahtakymmentäkolmea kaupunkia Gileadissa, 23 mutta Gesur ja Aram valloittivat Gileadista Jairin leirikylät ja Kenatin sekä sitä ympäröivät paikkakunnat, yhteensä kuusikymmentä kylää. Kaikissa näissä kylissä asui Makirin, Gileadin isän, jälkeläisiä. 24 Hesronin kuoltua Kaleb nai Efratin, isänsä Hesronin lesken, ja tämä synnytti hänelle Ashurin, josta tuli Tekoan isä.

25 Hesronin esikoisen Jerahmeelin pojat olivat Ram, esikoinen, sitten Buna, Oren ja Osem; heidät kaikki synnytti Ahia. 26 Jerahmeelilla oli myös toinen vaimo, Atara, joka oli Onamin äiti. 27 Jerahmeelin esikoisen Ramin pojat olivat Maas, Jamin ja Eker. 28 Onamin pojat olivat Sammai ja Jada, ja Sammain pojat olivat Nadab ja Abisur. 29 Abisurin vaimo oli nimeltään Abihail. Hän synnytti Ahbanin ja Molidin. 30 Nadabin pojat olivat Seled ja Appaim. Seled kuoli lapsettomana, 31 Appaimin poika oli Jisei. Jisein poika oli Sesan, ja Sesanin poika oli Ahlai. 32 Sammain veljen Jadan pojat olivat Jeter ja Jonatan. Jeter kuoli lapsettomana, 33 Jonatanin pojat olivat Pelet ja Sasa. Nämä kaikki olivat Jerahmeelin jälkeläisiä.

34 Sesanilla oli tyttäriä, mutta ei poikia. Hänellä oli myös egyptiläinen orja, nimeltään Jarha, 35 ja tälle hän antoi vaimoksi tyttärensä, joka synnytti Attain. 36 Attaille syntyi Natan ja Natanille Sabad, 37 Sabadille Eflal ja Eflalille Obed, 38 Obedille Jehu ja Jehulle Asarja, 39 Asarjalle Heles ja Helesille Eleasa, 40 Eleasalle Sismai ja Sismaille Sallum, 41 Sallumille Jekamja ja Jekamjalle Elisama.

42 Jerahmeelin veljen Kalebin pojat olivat hänen esikoisensa Mesa, Sifin isä, sekä Maresa, Hebronin isä. 43 Hebronin pojat olivat Korah, Tappuah, Rekem ja Sema. 44 Semalle syntyi Raham, josta tuli Jorkoamin isä, ja Rekemille syntyi Sammai. 45 Sammain poika oli Maon, ja Maonista tuli Bet- Surin isä. 46 Efa, Kalebin sivuvaimo, synnytti Haranin, Mosan ja Gasesin. Haranille syntyi Gases. 47 Johdain pojat olivat Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa ja Saaf. 48 Kalebin sivuvaimo Maaka synnytti Seberin ja Tirhanan. 49 Hän synnytti myös Saafin, josta tuli Madmannan isä, ja Sevan, josta tuli Makbenan ja Gibean isä. Kalebilla oli myös tytär, jonka nimi oli Aksa. 50 Nämä olivat Kalebin jälkeläisiä.

Hurin, Efratin esikoisen, pojat olivat Sobal, Kirjat-Jearimin isä, 51 Salma, Betlehemin isä, ja Haref, Bet-Gaderin isä. 52 Kirjat-Jearimin isän Sobalin jälkeläisiä olivat myös Reaja ja puolet Manahatin asukkaista. 53 Kirjat-Jearimin jälkeläisten sukuja olivat Jeterin, Putin, Suman ja Misran suvut. Näistä polveutuivat sorealaiset ja estaolilaiset. 54 Salman jälkeläisiä olivat Betlehem, netofalaiset, Atrot-Bet-Joab sekä puolet Manahatin asukkaista, nimittäin sorealaiset. 55 Jaebesiin asettuneet seferiläisten suvut olivat tirealaiset, simealaiset ja sukalaiset. He olivat keniläisiä, jotka polveutuivat Hammatista, Rekabin suvun kantaisästä.


seuraava luku
2:1
1. Moos. 29:31-30:24, 35:16-18
2:2
1. Moos. 29:31-30:24, 35:16-18
2:3
1. Moos. 38:1-7
2:4
1. Moos. 38:27-30
2:5
1. Moos. 46:12; Ruut 4:18
2:6
1. Kun. 5:11
2:7
Joos. 7:1
2:9
Ruut 4:19-22
2:10
Ruut 4:19-22
2:11
Ruut 4:19-22
2:12
Ruut 4:19-22
2:13
Ruut 4:19-22, 1. Sam. 16:6-11
2:14
Ruut 4:19-22
2:15
Ruut 4:19-22
2:16
1. Sam. 26:6; 2. Sam. 2:18, 16:10
2:17
2. Sam. 17:25
2:19
1. Aik. 4:4
2:20
2. Moos. 31:2, 35:30
2:22
4. Moos. 32:41; 5. Moos. 3:14; Tuom. 10:4
2:49
Joos. 15:16
2:55
Tuom. 1:16; Jer. 35:18,19

2:7
Joosuan kirjan 7. luvussa nimi esiintyy muodossa Akan. Heprean sana akar merkitsee 'syöstä onnettomuuteen'.